Höjt och permanent ROT-avdrag gör fler jobb vita

2005-10-27

90% av hushållen skulle hellre köpa vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Samtidigt uppger 35% av hushållen att de kan tänka sig att köpa bygg- och hantverksarbeten av någon som jobbar svart.

Industrifakta har för Byggbranschen i samverkan intervjuat 2.000 hushåll om hantverksarbeten och hur de ställer sig till ett permanent ROT-avdrag. Svaren visar att man troligen i relativt stor omfattning kan reglera fördelningen mellan svarta och vita tjänster med vilka möjligheter som finns att få en skattereduktion.

-Det finns flera skäl att förändra hushållens inställning till svartarbete. För byggbranschen är sunda marknadsvillkor ett övergripande mål och svartarbeten snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. För staten innebär svartarbete undanhållande av skatter, vilket i sin tur leder till minskade intäkter och ett svårare budgetläge. Hushållen kommer själva i ett säkrare avtalsförhållande. Ett höjt och permanent ROT-avdrag skulle vara en ”winwin”-situation för alla parter, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Fördelar med vita arbeten

Industrifakta har i ett par studier, på uppdrag av Byggbranschen i samverkan, undersökt effekterna av ROT-avdraget. Studierna visar också med stor tydlighet att möjligheten till skatteavdrag kan ha avgörande betydelse för om man väljer att köpa in vita eller svarta tjänster. En mycket stor andel av hushållen upplever samtidigt påtagliga fördelar med att köpa vita arbeten, t.ex. för att få garanti på utfört arbete (94%), möjlighet att få fel åtgärdade (89%) och möjlighet till lägre reavinstskatt (76%) när man säljer sin bostad.

Ökad sysselsättning

Effekten av ROT-avdraget kan också räknas om i årsarbeten och motsvarar då drygt 15.400 årsarbetare i hela landet. Länsvis sysselsättning redovisas i ny undersökning från oktober 2005, tabell 3, se nedan.

Hushållens erfarenheter av de tjänster som köptes in under 2004 visar att byggnads- och hantverksföretagen håller en mycket hög kvalitetsnivå både när det gäller utfört arbete och i kontakterna med sina kunder. De hushåll som köpt tjänster gav medelvärden omkring 8,5 på en tiogradig skala för båda aspekterna ovan och man gav ett nästan lika högt medelvärde på 8,0 för de garantier man fått för det utförda arbetet. Man ansåg dessutom att de tjänster som man köpt varit prisvärda och graderade detta genomsnittligt till 7,1, vilket är ett ovanligt högt värde i samband med attityder till inköpspriser.

Ökade skatteintäkter

Statens totala intäkter från de tre perioderna med ROT-avdrag (sedan 1993) i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter uppgick till ca 15,8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med en total kostnad för skattereduktion på ca 4,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökad skatteintäkt för staten på ca 11,2 miljarder kronor.

-Ett höjt och permanent ROT-avdrag förändrar hushållens inställning till svartarbete samtidigt som det ger vita arbeten, nöjda konsumenter, sundare marknadsvillkor och ökade skatteintäkter, konstaterar Björn Wellhagen.

Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan samt ansvarig för bostadsbyggande inom BI, tfn 08-698 58 65, 0708-99 58 65.

Läs mer: