Återvinning inom byggindustrin kräver tydlig ansvarsfördelning

Det behövs en tydligare ansvarsfördelning för återvinningen inom byggnäringen, vilket framkommer i en ny rapport från Sveriges Byggindustrier, BI. I rapporten framgår att en otydlig lagstiftning, oklara definitioner och ett starkt tryck för att återvinna avfall från industrin och förbränningsanläggningar skapar en risk för att farliga ämnen byggs in i samhällets anläggningar.

Innan man som entreprenör beslutar att använda återvunna material vid byggnationer måste i första hand produktionsrisker, byggnationsrisker och informationsrisker beaktas. Dessa risker kan ge upphov till direkta effekter för byggföretagen, som exempelvis arbetsmiljöproblem, utsläpp av farliga ämnen till omgivningen och skadeståndärenden.

- Men även inomhusmiljörisker, framtida avfallsrisker, risk för brutna kretslopp, risk för minskade ekonomiska värden och risk för framtida kostnader, som i första hand drabbar byggherrar och fastighetsägare, kan vara betydande för byggföretag. Vid exempelvis totalentreprenader eller vid otydliga ansvarsförhållanden kan byggentreprenörerna riskera att dra på sig rättsliga efterspel samt bidra till framtida miljöproblem, menar Danielle Freilich, miljöansvarig på BI.

BI anser att byggmaterial ska bedömas med samma krav oavsett formellt ursprung, traditionella material som alternativa material och förslår följande fyra åtgärder:

1. Att Europaparlamentet snarast i det kommande ramdirektiv för avfall fastställer bedömningskriterier om innehåll av farliga ämnen för att restprodukter (oavsett om de klassas som avfall eller produkter) ska få användas eller återvinnas för att bli nya byggprodukter.

2. Att svenska regeringen arbetar för att kemikalie- och avfallsaspekter integreras i det reviderade byggproduktdirektivet.


3. Att ansvariga myndigheter, Boverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samordnar sin verksamhet på byggområdet och ger ut riktlinjer för tillsyn.

4. Att byggbranschen än mer beaktar och hanterar riskerna med farliga ämnen i restprodukter, innan lagstiftningen är mer tillfredsställande.


Vill du veta mer?
Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier, 0708-698510