Kretsloppet sätts ur spel när farliga ämnen byggs in i vår infrastruktur

Är återvinning av restprodukter en tickande bomb för vår byggda miljö? I en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI), framkommer att en otydlig lagstiftning, oklara definitioner och ett starkt tryck för att återvinna avfall från industrin och förbränningsanläggningar skapar en risk för att farliga ämnen byggs in i samhällets anläggningar.

- Återvinning av bildäck i anläggningsarbeten, i löparbanor och konstgräs är ett exempel på hur miljörisker kan uppkomma som en direkt följd av bristande generella krav på vad som gäller för att avfall ska få återvinnas för att bli nya byggprodukter. Återvinning av järnsand och återvinning av flygaskor är andra exempel, säger Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier.

Risken för att bygga in farliga ämnen i samhällets infrastruktur berör framför allt tre olika lagområden, kemikalielagstiftningen, avfallslagstiftningen och byggreglerna. Idag råder oklarheter om vad som definieras som produkt, och därmed ska lyda under REACH eller vad som är avfall och därmed ska lyda under ramdirektivet för avfall.

BI anser att byggmaterial ska bedömas med samma krav oavsett formellt ursprung, traditionella material som alternativa material och föreslår följande fyra åtgärder:

1. Att Europaparlamentet snarast i det kommande ramdirektivet för avfall fastställer bedömningskriterier om innehåll av farliga ämnen för att restprodukter (oavsett om de klassas som avfall eller produkter) ska få användas eller återvinnas för att bli nya byggprodukter.

2. Att svenska regeringen arbetar för att kemikalie- och avfallsaspekter integreras i det reviderade byggproduktdirektivet.

3. Att ansvariga myndigheter, Boverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samordnar sin verksamhet på byggområdet och ger ut riktlinjer för tillsyn.

4. Att byggbranschen än mer beaktar och hanterar riskerna med farliga ämnen i restprodukter, innan lagstiftningen är mer tillfredsställande.


Vill du veta mer?
Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier, 0708-698510