Maskinentreprenörerna: Fram för moralisk upprustning

I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebygganderådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

Ulf Andersson, vice vd Maskinentreprenörerna med 3.500 medlemsföretag, representant för Byggbranschen i samverkan:

- Rapporten beskriver problemen väl. Om förslagen genomförs uppnås en bättre konkurrens mellan de tävlande företagen, samtidigt som problemen minimeras. När det gäller projektformen måste det finnas ett värde i långsiktiga relationer som bygger på förtroende och erfarenhet. Samtidigt bör köparna bedöma anbuden utifrån reella kostnadskalkyler och inse att billigast möjligen inte alltid behöver vara bäst. Entreprenörer och underentreprenörer i samtliga led bör tydligare definieras och kontrolleras av beställaren.

- En jämnare sysselsättning över tiden försvårar med all säkerhet förekomsten av de problem som beskrivs. En jämnare konjunktur med mindre variationer minimerar utrymmet att med brottsligt uppsåt ”betjäna” branschen.

- Det är hög tid att bryta de få band som kan finnas när det gäller acceptans av till exempel svartjobb. Alla måste förstå att det handlar om alternativen moralisk upprustning eller moralisk upplösning. Förslagen stämmer väl överens med Maskinentreprenörernas etiska policy.

Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


Vill du veta mer?
Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571