Byggbranschen vill göra svarta jobb vita

2008-12-12

Den 10 december höll SPN ett välbesökt seminarium i riksdagen på temat ”Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete”. Ett trettiotal närvarande lyssnade på representanter för byggbranschen som beskrev hur de arbetar med de här frågorna. Enligt Skatteverket beräknas svartjobben totalt betyda uteblivna skatteintäkter på drygt 65 miljarder kronor.

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, berättade om projektet ”Krafttag mot svartarbete”, ett initiativ som olika aktörer i byggbranschen gemensamt tagit för att försöka komma till rätta med de här problemen i byggsektorn.

Arbetet inleddes 2005 och som grund finns nu ett program med 14 punkter. Målen med arbetet är att försvåra svartarbete, stärka sund konkurrens, skapa förutsättningar för skattekontroll, samt att öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Det långsiktiga syftet är att stärka branschens anseende och skapa sunda marknadsvillkor, men också att skapa förutsättningar för att kunna attrahera framtida medarbetare.

En av de viktigaste delarna i programmet kallas ”ID06” och innebär att all personal som arbetar på byggarbetsplatser ska ha särskilda id-brickor. På så sätt får man kontroll över att de som finns på arbetsplatsen är behöriga att vara där och det går att göra en tydlig närvaroredovisning.

Jens Hoffman, från byggföretaget Dipart AB, vittnade om hur utbrett problemet med svartjobb fortfarande är och hur svårt det kan vara att som seriös företagare hävda sig mot den osunda konkurrensen från företag som inte följer reglerna.

Under seminariet fanns möjlighet att ställa frågor, och det blev viss diskussion kring huruvida kontrollmekanismerna skulle kunna uppfattas som administrativa hinder och kostnader för företagen. Samstämmigheten var dock relativt stor om att de flesta företag redan har den aktuella informationen i sina datasystem och att det således inte skulle medföra några stora extra pålagor.

Jonas Jacobsson, Svenskt Näringsliv

Liselott Hagberg, Björn Wellhagen och Jens Hoffman