Vi är många som vill bekämpa dålig etik och moral!

2010-06-10

Det är fantastiskt roligt att se att så många företag har anslutit sig till ID06 och att det fungerar så bra. Det visar att vi är många som vill bekämpa dålig etik och moral, illojal konkurrens och otrygga arbetsplatser. Det visar också att det går att åstadkomma stora förändringar genom samverkan.

Nu har 7.000 företag anslutit sig till projektet och närmare 150.000 kort är i drift. Vårt mål ligger på det dubbla; 300.000 kort har vi satt som mål för projektet, och jag känner mig övertygad om att vi kommer att uppnå det. Och då blir det riktigt svårt för de personer som vill ägna sig åt att svartarbete inom byggsektorn. 

Det finns uträkningar som visar att vi förlorar omkring 66 miljarder kronor varje år i uteblivna skatter på grund av svartarbete. Det är otroligt mycket pengar som hade kunnat göra väldigt stor skillnad i det svenska samhället om de hade använts på rätt sätt i stället för att stödja illegala personers verksamhet.  Svartarbete leder även till illojal konkurrens där seriösa arbetsgivare inte har en rättvis chans att konkurrera mot företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.

Det finns även en annan aspekt på svartarbetet och det är att det innebär mycket större risker för dem som utför arbetet. De har inte samma arbetsrättsliga skydd, det finns inte samma krav på skyddsutrustning på deras arbetsplatser, deras arbetstider är inte reglerade och om det inträffar en olycka finns det kanske inte ens någon arbetsgivare som tar ansvar för det och ser till att den skadade får vård. Den som jobbar svart är oförsäkrad och har inte rätt till sjukpenning. Svarta pengar i lönekuvertet är dessutom inte pensionsgrundande, och den framtida pensionen blir väldigt knaper för den som låter sig luras till svart löneutbetalning.

Säkerhetsaspekterna är ytterligare ett skäl till att vi gillar ID06-projektet.  De närvarolistor som skapas är mycket värdefulla om det skulle inträffa en olycka på arbetsplatsen. Tack vare listorna kan vi snabbt ta reda på vilka som varit på plats och hitta kontaktuppgifter till deras anhöriga.

Inom Byggcheferna arbetar vi sedan många år tillbaka mycket aktivt för bättre arbetsmiljö och ökad etik i branschen. Därför är svartarbete en fullkomligt oacceptabel handling och ID06 är ett av de viktigaste initiativen som tagits för att skapa en bättre bransch för såväl chefer som anställda.


Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna/Ledarna