ROT-avdraget förändrar attityder

2011-12-14
Det har gått tre år sedan regeringen beslutade om att införa ROT-avdraget.  Reformen är populär, under 2010 köpte 870.000 personer ROT-arbeten till en kostnad av ungefär 35 miljarder kronor. ROT-avdraget har bidragit till att förändra attityden till att köpa svartarbete. 

Toleransen till att köpa svarta tjänster minskar i samhället enligt opinionsinstitutet Demoskop. På sex år har attityden till att köpa svart sjunkit med 15 procentenheter. 

I en undersökning till medlemsföretag i byggbranschen, som Byggbranschen i samverkan och Företagarna gjort gemensamt under oktober 2011, kan vi se denna tydligt förändrade attityd till att köpa svarta arbeten. Av enkätsvaren framgår att 90 procent av företagen anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av svartjobben i byggbranschen. Den sista siffran är en ökning från en redan hög nivå på 78 procent år 2009, när företagen fick samma fråga.

Än mer glädjande är två nya frågeställningar som ställdes till företagen om hur deras kunder beter sig. Det visar sig att 97 procent av företagen uppger att det är vanligt eller mycket vanligt kunderna frågar om att få arbete utfört med kvitto idag. Svaren visar med all önskvärd tydlighet att ROT-avdraget minskar efterfrågan på svarta jobb. När de svaren sedan ställs i relation till att 45 procent av företagen uppger att det var vanligt eller mycket vanligt att kunderna bad att få arbete utfört utan kvitto innan ROT-avdraget infördes, så förstärks bilden av ROT-avdragets attitydpåverkande effekt.

Inom byggbranschen är vi mycket nöjda med de goda resultat som ROT-avdraget medfört. Den sunda konkurrensen har ökat för företagen då de vita jobben blir fler. Här spelar kundernas inställning eller attityd till att köpa med kvitton en stor roll. En minskad efterfrågan på oseriösa affärer från konsumenternas sida är en synnerligen god grund för vita affärer. Det ska vi värna om. Vi har kommit en bra bit på väg med en sundare attityd hos hushållen.

Vi behöver dock hjälp från politiskt håll för att förändra attityderna inom den professionella sektorn.  ID06 har vi i byggbranschen själva infört sedan många år så det första benet i den gyllene triangeln mot svartarbete finns på plats. Vi saknar fortfarande två, dels möjlighet för Skatteverket att göra oannonserade besök på byggena för att granska närvaroliggare och dels en individuell månadsvis inbetalning av skatter och avgifter. Bollen i dessa två frågor ligger hos regeringskansliet just nu. Förslag finns framme från två utredningar och det handlar om att omsätta dem till lagar och förordningar.

Varsågod och leverera regeringen.

Ola Månsson
VD på Sveriges Byggindustrier