Samarbete för Sund konkurrens i en Ren byggbransch

Skanska, Sveriges Byggindustrier och Byggnads samarbetar med Skatteverket för att motverka
ekonomisk brottslighet och svartarbete.

Inom Skanskas byggprojekt ”LF-Huset” på Drottninggatan i Gävle har nu inletts ett projektsamarbete i syfte att
motverka ekonomisk brottslighet och svartarbete. Samarbetet innebär omfattande kontroller av ALLA som utför
arbete i projektet.

Samarbetet med Skatteverket innebär att innan ett företag anlitas, oavsett var i entreprenadkedjan, skall uppgift om
företagets namn och organisationsnummer lämnas till Skanska. Skatteverket lämnar ut de offentliga uppgifter som
visar:

 om företaget är godkänt för F-skatt
 är momsregistrerat
 är arbetsgivarregistrerat
 redovisade arbetsgivaravgifter
 ev. skatteskulder hos kronofogden och obetalda underskott på skattekontot
Dessa uppgifter följs sedan löpande upp.

Arbetsplatsen är också en ”ID06-arbetsplats” vilket betyder att genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och
närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. ID06 innebär i korthet att:

 uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på
dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
 alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
 alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
 uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på
byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell
granskning av Skatteverket,
 uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
 uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare
inte kan legitimera sig,
 uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.
ID06 har utvecklats inom Byggbranschen i Samverkan (BBIS).

För ytterligare information är ni välkommen att träffa oss i samband med vårt möte i Sveriges Byggindustriers lokaler
på Drottninggatan 27 (i nära anslutning till arbetsplatsen) den 12/6 kl 14:30