Inbjudan till informationsmöte om personalliggare i byggbranschen

2015-05-25

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten om tillämpningen av den nya lagen. 

Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Träffarna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, företagsledare och/eller ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda.

Datum och ort

18 maj - Lund

19 maj - Växjö

20 maj - Luleå

22 maj - Göteborg

 

28 maj - Stockholm

29 maj - Umeå

2 juni - Västerås

 

3 juni - Uppsala

9 juni - Sundsvall

10 juni - Gävle

Informationsmötet inkl dokumentation är kostnadsfritt. Vi bjuder på förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500 kronor exkl. moms.

Anmälan

Till info och anmälan

Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6

Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta samt tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och att den innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. 

Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. 

Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har verket rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. 

Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller på byggarbetsplatser där byggherren är en fysisk person som inte utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.