Planera för personalliggare

2015-05-12

Den 1 januari 2016 införs en lag om elektroniska personalliggare i byggbranschen. På Byggmässan i Malmö den 22-23 april höll Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan ett föredrag om den kommande lagstiftningen samt utvecklingen av ID06.

Peter Löfgren inledde med en problembeskrivning. Enligt Skatteverkets utredning ”Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012” har var tredje byggföretag blivit utsatt för osund konkurrens. Det finns flera bakomliggande orsaker som kan sammanfattas enligt följande:

  • Det fuskas systematiskt på individ- och företagsnivå
  • Det saknas moderna lagar och regler
  • Låg risk för upptäckt och små konsekvenser för den som fuskar

Lagen om personalliggare försvårar för oseriösa aktörer. Den innebär att alla som vistas på byggarbetsplatsen ska registreras i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. Byggherren ansvarar för att anmäla när byggverksamhet startar och slutar till Skatteverket samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet.

Undantag från lagkraven är:

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp
  • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
  • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel

Skatteverket ges möjlighet att genomföra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. Och det kan bli kostsamt för företag som inte sköter sig. Om byggherren inte anmäler byggstart har Skatteverket rätt att ta ut en kontrollavgift på 25.000 kronor. Om personalliggaren inte är tillgänglig eller uppvisar brister vid Skatteverkets besök är avgiften 10.000 kronor. Dessutom tillkommer en avgift på 2000 kronor för varje person som saknas i personalliggaren. 

Utveckling av ID06

Implementeringen av den nya lagen underlättas av ID06-systemet som är utbrett i byggbranschen. Redan idag är cirka 38.000 företag och 440.000 personer anslutna till ID06. 

Nu utvecklas ID06 för att uppfylla samtliga kriterier i den nya lagstiftningen. Problem som ska förebyggas är bland annat att flera personer går in med samma kort, att folk lånar kort av varandra och att besökskort används på fel sätt.– Vi kommer att utöka kriterierna för att spärra personer och företag som missbrukar systemet. Samtidigt arbetas det med att stärka personverifieringen på ID06-korten genom nya tekniska lösningar. Vi inför även förbättrade kortkvitteringsrutiner. Det är dock en balansgång för grundtanken är att det ska vara lätt att göra rätt. Personlig integritet är a och o i detta arbete och vi för en löpande dialog med datainspektionen, säger Peter Löfgren. 

Utvecklingen av ID06 omfattar även ny teknik, exempelvis mobilapplikationer, för att uppfylla lagkraven om personalliggare på byggen utan skalskydd och fast arbetsledning. 

Arbetet fortsätter

Lagen om personalliggare är den första hörnstenen i Byggbranschen i samverkans gyllene triangel för en sund byggbransch. Nu fortsätter arbetet med de övriga två åtgärderna; lag om anmälningsplikt samt lag om arbetsgivardeklaration på individnivå.