2005/06:Sk330

Motion 2005/06:Sk330 - Sveriges Riksdag

av Henrik Westman (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om RUT- och ROT-avdragen.
  2. Riksdagen beslutar att ROT-avdraget också skall omfatta hushållsnära tjänster i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

När ROT-avdragen (Renovering, Om- och Tillbyggnad) infördes i början av 1990-talet var syftet att via skatteavdrag skapa en ökad efterfrågan på arbete inom bl.a. hantverksyrken samt att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för fastighetsägare att köpa bygg- och hantverkstjänster. Avdragen ökade efterfrågan på hantverkstjänster och skapade på så sätt fler och nya arbetstillfällen. Moderata riksdagsledamöter har tidigare motionerat om att införa skattereduktion för hushållsnära tjänster. ROT-avdragen har företrädesvis nyttjats av män, men många kvinnor har inte utnyttja skattereduktionen.

Införande av avdrag för hushållsnära tjänster, s.k. RUT-avdrag, är en sådan typ av avdrag som skulle nyttjas av fler än bara dem i traditionellt manliga yrken och till grupper som inte bara består av i huvudsak män. Det finns många starka skäl för att införa en skattereduktion som vänder sig till fler grupper i samhället:.

  1. ROT och RUT skapar förutsättningar för fler och nya riktiga jobb, vilket Sverige är i akut behov av.
  2. Många arbeten utförs idag "svart" då skatten på arbete är alltför högt.
  3. En skattereduktion där arbetskraftsefterfrågans skapas, ger staten ett nettotillskott av inkomstskatter.

Den ökade arbetskraftsefterfrågan som RUT och ROT ger utrymme för, leder till att de personer som annars skulle ha varit arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade skulle få jobb i högre utsträckning. Hushåll som köper hushållsnära tjänster ökar arbetsutbudet, vilket leder till att sysselsättningen ökar. Samma sak torde gälla de hushåll som köper tjänster där tidigare ROT-avdrag har gällt. Konjunkturinstitutet har kommit fram till att en skattereduktion på hushållsnära tjänster skulle kunna skapa uppemot 19000 nya jobb.

Gör svarta jobb vita. Det är djupt olyckligt att orimliga skatteregler pressar människor till svart arbete. För många unga riskerar den första kontakten med arbetsmarknaden att bli svartjobb. Genom vårt förslag till skattereduktion får de som i dag arbetar svart möjlighet att inordna sig i ett legalt system. De får då som alla andra ta del av socialförsäkringssystemen, sjukförsäkring, pension etc.

Öka valfriheten för hushållen. Med ett ökat utbud av servicetjänster ökar också valfriheten. Människor får större möjlighet att välja mellan att arbeta mycket och köpa tjänster till hemmet eller att arbeta mindre och i stället göra hemarbetet själva.

I vårt grannland Finland skapades 1997 ett system för skatteavdrag på hushållsnära tjänster. I Finland kallas det för hushållsavdraget. Systemet har nu permanentats och utvecklats till att omfatta 92 000 användare. För 2004 beräknas stödet för avdraget bli cirka 70 miljoner euro. Arbetsgivarorganisationen Almega har gjort beräkningar som visar att samma system i Sverige skulle generera 25-30 000 heltidstjänster. Det innebär att den öppna arbetslösheten skulle kunna minska med en ungefär tio procent.

Erfarenheter från de tidigare försöken med ROT-avdragen visar att det skapas många nya arbetstillfällen utan att det "kostar" staten något i minskade skatteintäkter. Istället kan det bli en ökad skatteintäkt med skattereduktionen som föreslås.

Regeringen skall återkomma med förslag till Riksdagen som syftar till att införa skattereduktion på hushållsnära tjänster och att en förlängning av ROT-avdragen genomförs.

Fler motioner:

Motion 2005/06:m122 Tillbaka till arbete av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion 2005/06:kd333 Jämställdhet av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion 2005/06:c115 För ett jämställt samhälle av Margareta Andersson m.fl. (c)