Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Byggbranschen i samverkan.

Se även vårt pressrum hos Cision.

Presskontakt

Håkan Lind, hakan.lind@sverigesbyggindustrier.se
Kommunikationschef Sveriges Byggindustrier


KLICKA PÅ RESPEKTIVE LÄNK FÖR ATT LÄSA HELA PRESSRELEASEN.

 • 2015
  • 2015-05-28
   Ny hemsida för den sunda konkurrensen inom byggbranschen

   I dag lanserar vi en ny hemsida för Byggbranschen i samverkan, BBIS. Vi tolv organisationer och fackförbund inom BBIS tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. Våra målgrupper är beslutsfattare, branschens medarbetare, lärare och elever samt allmänheten.

   - Just nu driver BBIS  två stora samarbetsprojekt.  Dels informerar vi runt om i landet om allt praktisk kring personalliggare som införs 1 januari 2016. Vi är dessutom ute på lärarträffar och träffar elever på främst gymnasieskolan med attitydprojektet Ren Byggbransch, säger Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Med den nya hemsidan finns ett nytt lärarmaterial som vi gjort i samarbete med bl.a. Ekobrottsmyndigheten, här finns även erbjudande om kostnadsfria seminarier samt fakta om varför det är så viktigt att  jobba vitt och att köpa vita byggtjänster.

   - En efterlängtad funktion på den nya webbplatsen är den responsiva designen som gör att den fungerar bra både på stationära och mobila enheter. Med den nya webbplatsen har BBIS kommit ett steg på vägen för att förbättra vår digitala kommunikation, säger Henry Cohen, kommunikatör digitala medier.

   Webbplatsen använder CMS-verktyget Webdoc och är framtagen i samarbete med Cavagent.

   Kontakt

   Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan,  0708-58 24 44, gisela.hogberg@sverigesbyggindustrier.se

  • 2015-04-14
   Pressinbjudan: Välkommen till Byggbranschen i samverkans seminarier och monter på Bygg- och VVS-mässan i Malmö 22-23 april

   Kom och hör Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan som båda mässdagarna informerar om hur det praktiskt ska gå till när den nya lagen om personalliggare träder i kraft den 1 januari 2016.  

   Kom förbi vår monter för Byggbranschen i samverkan vid stora scenen B:01 och hör om de 10 möten vi genomför runt om i landet för hela branschen kring personalliggare fr o m den 18 maj t o m 10 juni.

   Klicka på pdf:en för att se din personliga inbjudan, mer information om mässan samt för att skriva ut din entrébiljett till mässan. Med denna biljett är din entré till mässan kostnadsfri.

   Läs hela programmet

   Personlig inbjudan

   Varmt välkommen!  

   Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan,  0708-58 24 44, Gisela.hogberg@sverigesbyggindustrier.se

   Byggbranschen i samverkan (BBIS) är ett nätverk bestående av 12 fackförbund och arbetsgivarorganisationer: Byggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen (GBF), Maskinentreprenörerna (ME), Målareförbundet, Måleriföretagen i Sverige, Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen. 

 • 2014
  • 2014-12-04
   Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

   Riksdagen fattade i dag beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet. 

   -  Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan .

   Personalliggare innebär förpliktelser för ordning och reda hos branschens byggherrar, entreprenörer och medarbetare. Företagens administration kommer att öka som en följd av dagens beslut och det saknas inte utmaningar för att få lagstiftningen att fungera i praktiken. Men med gemensamma insatser och klokhet från såväl Skatteverket som branschen hoppas vi att det ska upplevas som ett välmotiverat merarbete för företagen. De seriösa företagens konkurrenssituation och de trygga vita jobben måste värnas och lagen hjälper till med detta.

   - Att Skatteverket nu får muskler att göra oanmälda kontrollbesök ute i verkligheten kommer att ha en avskräckande effekt genom att risken för upptäckt blir påtaglig för de oseriösa aktörerna. Lampan har tänts och det svarta mörker de tidigare har kunnat gömma sig i har förbytts i vitt ljus och synlighet, avslutar Peter Löfgren.

   För mer information, kontakta Peter Löfgren: peter.lofgren@sverigesbyggindustrier.se ,  0708-21 02 00

  • 2014-12-04
   Förbättringar av kontrollen inom ROT-avdraget

   Riksdagen fattade i dag beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. Från och med den 1 januari 2015 ställs utökade krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning till näringsidkare. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i konsumentsektorn och det är därför prioriterat att säkerställa att det används korrekt. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan anser att dagens beslut kommer att göra det svårare att använda avdraget felaktigt.  

   - Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på  kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren frånByggbranschen i samverkan .

   -  Vinnare är de vita jobben och den sunda konkurrensen. Vi hade gärna sett ett förslag som innebär att en kopia på fakturan alltid ska bifogas utbetalningsdokumentationen, men dagens beslut är trots allt i rätt riktning, det ska vara lätt att göra rätt, avslutar Peter Löfgren.

   För mer information, kontakta Peter Löfgren: peter.lofgren@sverigesbyggindustrier.se ,  0708-21 02 00

  • 2014-06-10
   Samarbete för Sund konkurrens i en Ren byggbransch

   Skanska, Sveriges Byggindustrier och Byggnads samarbetar med Skatteverket för att motverka
   ekonomisk brottslighet och svartarbete.

   Inom Skanskas byggprojekt ”LF-Huset” på Drottninggatan i Gävle har nu inletts ett projektsamarbete i syfte att
   motverka ekonomisk brottslighet och svartarbete. Samarbetet innebär omfattande kontroller av ALLA som utför
   arbete i projektet.

   Samarbetet med Skatteverket innebär att innan ett företag anlitas, oavsett var i entreprenadkedjan, skall uppgift om
   företagets namn och organisationsnummer lämnas till Skanska. Skatteverket lämnar ut de offentliga uppgifter som
   visar:

    om företaget är godkänt för F-skatt
    är momsregistrerat
    är arbetsgivarregistrerat
    redovisade arbetsgivaravgifter
    ev. skatteskulder hos kronofogden och obetalda underskott på skattekontot
   Dessa uppgifter följs sedan löpande upp.

   Arbetsplatsen är också en ”ID06-arbetsplats” vilket betyder att genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och
   närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. ID06 innebär i korthet att:

    uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på
   dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
    alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
    alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
    uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på
   byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell
   granskning av Skatteverket,
    uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
    uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare
   inte kan legitimera sig,
    uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.
   ID06 har utvecklats inom Byggbranschen i Samverkan (BBIS).

   För ytterligare information är ni välkommen att träffa oss i samband med vårt möte i Sveriges Byggindustriers lokaler
   på Drottninggatan 27 (i nära anslutning till arbetsplatsen) den 12/6 kl 14:30

 • 2013
  • 2013-12-19
   Stora steg i rätt riktning för att motverka fusk med ROT

   Finansdepartementet föreslår, enligt pressmeddelande , att fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag ska utvecklas så att Skatteverket får bättre underlag för kontroller. – Det är mycket glädjande att de konkreta åtgärdsförslag som Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har lämnat har tagits tillvara, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. 

   Med de förslag till förändringar av utbetalningskontrollen som nu föreslås kommer det att bli svårare att fuska med ROT-avdraget genom att felaktigt omfördela materialkostnad till arbetskostnad. Samhällets skattepengar kommer att användas på rätt sätt och de seriösa företagens konkurrens kommer att stärkas.

   – Det finns fortfarande en del att göra, men vi hoppas att Skatteverket får möjlighet till en mer samlad kontroll innan utbetalning sker. Självklart hjälper vi till på de sätt vi kan när det gäller exempelvis rimlighetskontroller, avslutar Peter Löfgren.

   För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, 0708-21 02 00

  • 2013-06-05
   Skärpt kontroll av ROT

   Byggbranschen i Samverkan (BBIS) kan med glädje konstatera att Anders Borg nu lovar att skärpa kontrollen av utbetalningar inom systemet med ROT-avdrag.

   Man kommer att tillsätta en arbetsgrupp och återkomma med en promemoria i höst. Byggbranschen har länge efterfrågat skärpta kontroller och lämnat förslag till Finansdepartementet kring hur detta kan ske.

   - Vi är nu givetvis redo att tillskjuta resurser till arbetsgruppen, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i Samverkan.

   För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren, 0708-21 02 00

 • 2012
  • 2012-08-15
   Ren byggbransch medverkar vid boutställningen Annedal 2012

   Ren byggbransch medverkar vid sommarens stora boutställning Annedal 2012 som öppnar den 16 augusti. Genom att finnas med vid Annedal 2012 får vi en bra möjlighet att möta allmänheten och berätta om varför vita jobb är bättre än svarta.

   Ren byggbransch, som är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna inom byggsektorn, har under många år arbetat intensivt och målmedvetet för en byggbransch där företag konkurrerar på lika villkor och där de anställda arbetar i trygga och seriösa företag.

   Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dem som jobbar i byggbranschen eller tänker sig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dem som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

   Mer information om Ren byggbransch finns på hemsidan: www.renbyggbransch.nu

   Du hittar Ren byggbransch på utställningsplats 3 bredvid Stockholmshems visningslägenheter.

   Boutställningen i Annedal speglar aktuella idéströmningar i stadsbyggande och arkitektur. Boutställningen bjuder på 11 dagar inspiration under festliga och trivsamma former. Under utställningsdagarna den 16-26 augusti beräknas minst 50 000 besökare komma till Annedal.

   Kontaktpersoner:

   Gisela Högberg, informationschef, Sveriges Byggindustrier, Mobil: 0708 58 24 44

   Matz Larsson, kommunikationschef, Byggnads, Mobil: 0706 81 37 02

  • 2012-05-25
   Plötsligt händer det....

   Sveriges Byggindustrier och nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna. - Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

   Sveriges Byggindustrier och nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna. - Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

   Anders Borg tog idag i riksdagsdebatten upp svårigheten med att definiera vad som ska räknas som en byggarbetsplats. Vi inom Sveriges Byggindustrier och BBIS erbjuder oss återigen att medverka aktivt i detta förarbete för att snabba på processen för den nya lagstiftningen om personalkontroller inom byggbranschen, avslutar Ola Månsson.

   För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04,ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se

  • 2012-03-19
   Ren Byggbransch på Nordbygg

   Under Skandinaviens största byggmässa den 20-23 mars 2012 – Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö – kommer Ren byggbransch att medverka. Bakgrunden är attitydprojektet "Ren byggbransch" med syftet att förändra attityderna till svartarbete.

   Nu är det återigen dags för Nordbygg där man kan träffa flera företrädare för Byggbranschen i samverkan. Sveriges Byggindustrier tar emot redan i entrén. I monter EH:38 kommer olika företrädare för Ren Byggbransch att prata om det jobb som görs för att motverka svartarbete för en sundare byggbransch. Tillsammans med Pascard och Tempus pratar vi om ID06 och den nya kortkontrollen. Med hjälp av Skatteverket och Ekobrott informerar vi om det arbete som nu pågår inom Ren byggbransch. Ett bra exempel är Rena Byggen Luleå – ett utvecklingsprojekt som Luleå kommun, Sveriges Byggindustrier, Byggnads Norrbotten, Skatteverket och polisen i Norrbotten nu drar igång.

   Byggnads kan du träffa i monter B17:21 och VVS-Företagen i A15:10.

   – I vår projektsamverkan Ren Byggbransch sker informationsinsatser till yrkesskolor. Vi måste ändra attityder till svartjobb för att få både utbudet och efterfrågan på svartjobb att försvinna. Vita jobb skapar inte bara en tryggare försäkring för den enskilde utan bidrar också till vår generella välfärd. Om man vinner projekt genom att hålla lågt pris p g a svartarbete, då är vi riktigt illa ute, säger Hans Tilly förbundsordförande vid Byggnads.

   – Vi vill att Skatteverket ska kunna göra oanmälda inspektioner på byggen. Skatteverket har i dag rätt att göra oanmälda inspektioner hos frisörer och restauranger för att kontrollera att svartjobb inte förekommer – nu är det är dags att det även gäller byggbranschen, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

   Mer information om vad som händer på Nordbygg finns här: http://www.nordbygg.se/

   Att besöka mässan är kostnadsfritt och på Nordbyggs hemsida kan du registrera ditt besökskort.

   På www.renbyggbransch.nu hittar du mer information om vårt attitydprojekt.

   Byggbranschen i samverkan består av de sju bransch- och arbetsgivarorganisationer och de fem fackförbund som verkar inom byggsektorn: Byggcheferna /Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.

   Kontakt:
   Pressekreterare Ren Byggbransch
   Tor Enqvist
   070 627 02 27

   Boel Bengtsson
   Sveriges Byggindustrier
   0761 25 72 87

   För ytterligare information kontakta även Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier,
   0767 878 704 eller Hans Tilly, Förbundsordförande för Byggnads, 0705 526 740.

 • 2011
  • 2011-08-25
   Bra att fler är negativa till svartjobb

   Byggbranschen i samverkan ser mycket positivt på den attitydförändring som skett hos svenska folket när det gäller att köpa svarta tjänster. Detta är en fråga Byggbranschen i samverkan arbetat med sedan 2005. Projektet har sannolikt bidraget till de resultat som Demoskops undersökning nu visar.

   - Det är en god trend som vi nu ser början av. Vi tror att vårt projekt Ren byggbransch kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Ren Byggbransch är ett treårigt attitydprojekt som riktar sig mot skolor, medarbetare och allmänhet. Just nu är projektet inne i en fas där möten hålls på skolor runt om i landet tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

   Demoskop gjorde år 2006 på uppdrag av Skatteverket en undersökning där toleransen visade sig vara hög. 57 procent kunde tänka sig att köpa svarta tjänster, och 52 procent var öppna för att själva arbeta svart. Den 24 augusti i år edovisades en uppföljning i Dagens Industri där man fått ett helt annat resultat: 42 respektive 31 procent.

   - Vi är dock inte nöjda med de siffror som visas i undersökningen, acceptansen för att köpa eller jobba svart är fortfarande på en hög nivå. Det visar tydligt på att projektet Ren byggbransch behövs för att skapa sundare konkurrens för vår bransch avslutar Matz Larsson, projektledare för Ren byggbransch.

   Fakta: Byggbranschen i samverkan är ett projekt där sju arbetsgivarorganisationer och fem fackförbund inom byggbranschen arbetar mot svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Läs mer på www.byggbranschenisamverkan.se

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel. 0708 99 58 65 eller Matz Larsson projektledare för Ren byggbransch, tel. 0706 81 37 02.

  • 2011-03-30
   Borgs ambition om närvaroliggare inte tillräcklig

   Byggbranschen i samverkan tycker det är mycket bra att Peter Persson frågar Anders Borg varför utredningen om närvaroliggare och kontrollbesök ännu inte lett till en proposition från regeringen.

   I interpellationsdebatten framkommer att finansministern har en ambition att så småningom lägga fram ett fungerande förslag till närvaroliggare. Han vill bara först se över branschens kritik mot utredningsförslaget och invänta månadsuppgiftsutredningens betänkande.

   – Vi är inte särskilt imponerade av regeringens hantering av frågan. Redan i remissvaret för ett år sedan erbjöd sig branschen att delta i arbetet med att ta fram en särskild lagstiftning som passar våra förutsättningar, men regeringen har inte lyssnat, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Branschen har själv sjösatt ID06, ett frivilligt system med behörighetskort på byggarbetsplatserna, som bl.a. innefattar närvaroredovisning. Idag finns över 200.000 ID06 behörighetskort runt om i landet.

   - Införandet av ID06-systemet är ett sätt för branschen att gå före i frågan, det gör vi gärna, men vi vill inte vänta hur länge som helst på kompletterande lagstiftning. Eftersom ambitionen att bekämpa oseriösa aktörer för att förbättra konkurrensen är stor, även över blockgränserna, tycker vi det är ett anmärkningsvärt lågt tempo i regeringens arbete, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, tel. 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

  • 2011-03-29
   ROT-avdraget gör skillnad

   Byggbranschen i samverkan konstaterar nöjt att ROT-avdraget innebär att den vita byggmarknaden ökar. Skatteverket bedömer i sin senaste årsredovisning att skattefelet minskat till följd av bl.a. ROT-avdraget. Skattefelet är skillnaden mellan faktiskt inbetalade skatter och de teoretiska skatteinkomsterna utifrån nationalräkenskaperna.

   För byggbranschen betyder det att vi nu får ytterligare en officiell bekräftelse på de goda effekter som ROT-avdraget har för att förbättra konkurrensen i sektorn, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Även ordförande i riksdagens skatteutskott, Henrik von Sydow, har noterat detta och skriver i en artikel i DI ”Skattereduktioner som rut- och rot-avdragen betyder mycket för att göra det som tidigare varit svarta jobb till vita arbeten. Vid mina resor i Sverige vittnar företagare och anställda om hur reformerna bidragit till att påtagligt minska den svarta sektorn på fältet.”

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen projektledare för Byggbranschen i samverkan, 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

 • 2010
  • 2010-08-31
   ROT räddat?

   Byggbranschen i samverkan välkomnar den rödgröna omsvängningen till ROT-avdraget.

   – Vi är nöjda med att alla riksdagspartier nu är ense om att behålla ROT-avdraget nästa mandatperiod, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Erfarenheterna visar att avdraget är mycket betydelsefullt för att omvandla svarta jobb till vita. Det hade dock känts ännu bättre om de rödgröna hade lämnat ett mer långsiktigt besked om ROT-avdragets framtid än för bara en mandatperiod.

   Ett permanent ROT-avdrag infördes i december 2008 av alliansregeringen för att motverka svartarbete. Den rödgröna oppositionen har tidigare hävdat att avdraget av konjunkturskäl ska vara tidsbegränsat, men inte fastställt tidpunkten för när den vill genomföra borttagandet.

   – Det är viktigt med långsiktiga och stabila spelregler i kampen mot oseriösa aktörer. Vi kämpar på oavsett vilken konjunktur vi befinner oss i. Målet för oss är att förändra attityden till svartarbete och göra det enkelt att agera vitt, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel. 0708-99 58 65.

  • 2010-07-05
   Byggbranschen sopar rent framför egen dörr

   En av tre tycker fortfarande att det är okej att köpa svarta byggtjänster. Det är ett stort problem, anser Byggbranschen i samverkan (BBIS), som de närmaste tre åren kommer att arbeta på bred front med attitydprojektet Ren byggbransch. Projektet presenterades idag på ett välbesökt seminarium i Almedalen.

   Vår undersökning visar också att hela 35 procent av elever och lärare på gymnasiets byggprogram tycker att svartarbete är okej. Det är skrämmande siffror, som visar att kraftiga och systematiska åtgärder är nödvändiga, sade Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier.

   Och så blir det nu under de närmaste två åren kommer alla landets bygg− och energiprogram att få besök och material att arbeta vidare med.

   Vårt syfte med projektet är att förändra attityden till svartarbete hos dem som arbetar i branschen att arbeta inom byggbranschen har för vissa blivit ett sätt att tjäna svarta pengar, menade Byggnads ordförande Hans Tilly. Även om de allra flesta byggföretagen är seriösa och sköter sig cirkulerar stora svarta pengar bland ohederliga och ofta kriminella aktörer. Men också allmänheten är viktig när det gäller att förändra attityder. Om efterfrågan minskar krymper marknaden för svartjobb.

   Under den efterföljande paneldiskussionen önskade Åsa Söderström Jerring, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, att branschen skulle uppmuntra och göra det lättare att skvallra, dvs att tipsa om tveksamma eller olagliga verksamheter.

   Jag vill uppmana alla företag att inrätta en s.k. Hotline dit man kan vända sig med tips och misstankar. Och en code of conduct, en uppförandekod som ska gälla för alla medarbetare. Sådana system finns på många företag idag men borde tas i bruk av fler, ansåg Åsa Söderström Jerring.

   Ett företag som idag arbetar efter en sådan uppförandekod är Sandå Sverige AB.

   Om man vill ha en förändring måste man börja med sig själv. Därför har vi anställt en egen kundombudsman och formulerat ett antal regler som alla medarbetare måste följa, berättade Sandås vd Jonas Lundin. Till dessa regler hör bland annat att vi på Sandå inte jobbar svart.

   Projektet Ren byggbransch är en del i branschens långsiktiga arbete för en bransch utan svartarbete som även innefattar bl.a. ett permanent ROT−avdrag och införande av närvaroredovisningssystemet ID06 på byggarbetsplatser.

   För ytterligare information kontakta Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709−25 58 36, eller
   Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705−52 67 40.

 • 2009
  • 2009-10-12
   Äntligen!

   Byggbranschen i samverkan noterar med glädje att regeringen nu har tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram förslag till individuell skattedeklaration.

   – Det känns mycket tillfredsställande att regeringen nu har tagit ett steg närmare en sundare konkurrens för hela näringslivet, inklusive byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. En sundare konkurrens är en vinst för såväl staten, företagen, arbetstagarna som konsumenterna, därför lyfter vi på hatten för utredningsdirektivet.

   Mats Sjöstrand, avgående generaldirektör i Skatteverket, har fått i uppdrag av regeringen att till den 15 december 2010 ta fram ett förslag, som innebär att arbetsgivare ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad.

   – Individuell skattedeklaration, som varit vår benämning på förslaget, tillsammans med ID06-systemet och ett införande av närvaroliggare med möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök kommer att göra det svårare för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Telefon 0708 99 58 65.

  • 2009-09-29
   Närvaroliggare ger sundare konkurrens i byggbranschen

   Byggbranschen i samverkan (BBIS) är mycket nöjda med förslaget om att införa närvaroliggare i byggbranschen som presenterats av regeringens utredare.

   – BBIS konstaterar med tillfredsställelse att branschens egen åtgärd – ID06 – har varit en förebild för förslaget, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads. Särskilt positiva ställer vi oss till att utredaren har beaktat vårt tidigare önskemål om att Skatteverket ska få möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för kontroll av närvaroliggare (personalliggare).

   I utredningen anges inget ikraftträdande av de föreslagna reglerna. Detta ser BBIS som en brist: – Byggbranschen är mycket angelägen om att snarast få en lagstiftning på detta område. Vidare är det viktigt att ytterligare försvåra för oseriösa aktörer genom att införa individuell skattedeklaration, dvs. att på individnivå redovisa skatter och arbetsgivaravgifter i stället för att som nu redovisa dessa i en klumpsumma. Det är nödvändigt att regeringen omedelbart utreder även denna åtgärd, säger Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier (BI).

   Byggbranschen i samverkan, som utgörs av sammanlagt 12 arbetsgivare och fackföreningar, är eniga:
   – Tillsammans utgör dessa åtgärder (ID06, individuell skattedeklaration och oanmälda arbetsplatsbesök/närvaroliggare) förutsättningen för en sund konkurrens inom byggbranschen, avslutar Hans Tilly.

   För ytterligare information, kontakta gärna Bo Antoni på telefon 0709-25 58 36 eller Hans Tilly på telefon 070-552 67 40.

   Läs mer om BBIS verksamhet på www.byggbranschenisamverkan.se eller www.id06.se

  • 2009-07-01
   Triss i åtgärder mot svartarbete

   Byggbranschen i samverkan introducerade ID06 - legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna - redan 2005. Nu driver branschen på beslutsfattare för att få till stånd oanmälda arbetsplatsbesök från Skatteverket och individuell skatteredovisning. Tillsammans utgör de tre åtgärderna en gyllene triangel mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen.

   Idag finns det 116 772 ID06-behörighetskort på landets byggarbetsplatser. Antalet företag som nu är anslutna till ID06-systemet är imponerande 4 626.

   – ID06-systemet går utmärkt att använda som en personalliggare, som redan finns i till exempel restaurang och frisörbranschen, och utgör ett viktigt underlag för oanmälda arbetsplatsbesök. Det här motverkar oseriös konkurrens, konstaterar Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

   Lars Osihn, Skatteverket, presenterade rapporten ”Svartjobbsgranskningen” i vilken myndigheten föreslår att man får befogenhet att besöka arbetsplatser oannonserat och att arbetsgivaravgifterna ska redovisas på individnivå. Nu måste det till politiska beslut och lagstiftning.

   - Oanmälda arbetsplatsbesök och individuell skatteredovisning är bra åtgärder för att komma tillrätta med svartjobbsproblematiken, också utifrån en rent mänsklig aspekt, säger Josefin Brink (V). Vi har lagt en motion i riksdagen om detta.

   - ID06 är oerhört bra. Det visar också att det går att komma långt utan lagstiftning då arbetsmarknadens
   parter arbetar gemensamt, kommenterar Lennart Pettersson (C). Jag har inte svårt att verka för att den gyllene triangeln blir komplett. Då lagstiftningsarbetet i andra länder kan gå på en vecka så borde det inte vara omöjligt att få igenom en lag om det här på ett år tycker jag.

   Både Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier och Hans Tilly, Byggnads förbundsordförande, anser att riksdagens och regeringens arbete inte går i takt med den ambitionsnivå som branschen själva har och uppmanar politikerna till snabbare handling.

   För ytterligare information, kontakta: Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan 0708-995865.

   Läs mer om Byggbranschen i samverkan, www.byggbranschenisamverkan.se Läs mer om ID06, www.id06.se

  • 2009-05-27
   Finansministern positiv till ID06

   Byggbranschen i samverkan uppvaktade den 25 maj finansminister Anders Borg och hans statssekreterare Ingemar Hansson samt ansvarig handläggare Nils Fredrik Carlsson med krav på införande av individuell skattedeklaration och möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök.

   Thomas Gustavsson från Byggnads och Bo Antoni från Sveriges Byggindustrier presenterade branschens argument för lagändringar som stödjer ID06-systemet. Mötet präglades av en total samstämmighet kring behovet att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. Parterna var även ense om nödvändigheterna av att gå vidare med de två föreslagna reformerna. Borg och Hansson påpekade att regeringen i första hand avvaktar den Korsellska utredningen om att utvidga systemet med personalliggare till även bygg- respektive tvätteribranschen. När utredningen är klar i slutet av september ska förslaget remisshanteras, en proposition skrivas och beredas innan riksdagen slutligen kan fatta beslut. Ett sannolikt datum för ikraftträdande av personalliggare i byggbranschen är den 1 januari 2011.

   Införande av individuell skattedeklaration är enligt Borg och Hansson en fråga som behöver en särskild utredning eftersom skatta.se inte kommer att bli den lönecentral som Skatteverket föreslagit. Tidigast i januari 2011 kan Finansdepartementet påbörja en intern beredning av frågan men det förutsätter att en utredning till dess tagit fram ett förslag. Någon sådan utredning är ännu inte tillsatt. En faktor som är positiv för regeringens arbete kring frågan är den enighet som branschen visar, påpekade Ingemar Hansson.

   – Regeringens inställning är i sig glädjande men takten på reformerna är för långsam och inte tillräckligt synkroniserad, säger Gustavsson och Antoni, som påpekade vikten av att genomföra reformerna så snabbt och samlat som möjligt för att få bäst effekt av ID06 i kampen mot svartarbete.

   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 65 eller Matz Larsson på Byggnads, 08-728 48 45.

  • 2009-04-21
   Över hundra tusen ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen

   Antalet ID06-behörighetskort har nu passerat 100.000! Denna milstolpe firades på fredagen med strålande sol och specialbakad ID06-tårta. Hedersgäst var innehavaren av det hundratusende kortet – Marcus Kaspersson-Andersson på Tuve Bygg AB.

   Det göteborgsbaserade företaget Tuve Bygg förser sedan något år tillbaka alla sina 150 medarbetare med ID06-behörighetskort.

   - För oss som seriöst byggföretag är det viktigt att kunna säkerställa vilka underentreprenörer (UE) vi samarbetar med, att de håller sig till lagen och tar väl hand om sina medarbetare. Därför kräver vi att våra UE tillämpar ID06, berättar Anders Nolander, personalansvarig på Tuve Bygg. Självklart måste vi på Tuve Bygg föregå med gott exempel när vi rör oss på olika byggarbetsplatser. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap – de som är utan blir mer synliga då.

   - En annan fördel med ID06-systemet är säkerhetsaspekten. De närvarolistor som skapas är mycket värdefulla i händelse av olycka. Tack vare listorna kan vi snabbt ta reda på vilka som varit på plats och inte, fortsätter Anders Nolander.

   ID06 – byggbranschens eget system för ID-kontroll och närvaroredovisning – sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan som ett initiativ för att försvåra svartarbete på byggarbetsplatserna. Efter en försiktig start, där främst några större byggföretag gick i bräschen, har beställningarna accelererat och antalet utfärdade behörighetskort ökar nu med omkring 7.000 varje månad. 

   - Det är oerhört positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Vi har nu nästan 4000 företag anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. När vi har nått vårt mål på 300.000 ID06-behörighetskort – och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter – blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, avslutar Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

   För ytterligare information, kontakta gärna Peter Löfgren, 0708-210 200 

 • 2008
  • 2008-12-05
   Äntligen!

   Nu ökar möjligheterna att motverka svartarbete i hushållssektorn, konstaterar Byggbranschen i samverkan, när regeringen vill införa ett permanent ROT-avdrag.

   – Tidigare erfarenheter av ROT-avdrag har gett goda resultat för branschen. Konkurrensen från oseriösa aktörer har minskat och för statens del har det inneburit att svarta tjänster till ett värde av 2 miljarder årligen har blivit vita, vilket i sin tur genererat ca 850 miljoner i ökade skatteintäkter. För medarbetarna har ett ROT-avdrag inneburit säkrare arbeten och anställningsförhållanden. Nu när avdraget permanentas kommer det att ge goda effekter på både kort och lång sikt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, 0708 99 58 65.

  • 2008-11-24
   Inbjudan: Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete

   Välkommen till Sällskapet Politik & Näringslivs (SPN) december-seminarium
   Plats: Mittpoolen, Riksgatan 2
   Onsdagen den 10 december klockan 14.00 - 15.00
   Lussekatter och glögg serveras från 13.45

   För att försvåra för oseriösa aktörer har Byggbranschen i samverkan lagt fast ett åtgärdsprogram- "Krafttag mot svartarbete". Programmet innehåller fjorton olika åtgärder som branschen och staten behöver genomföra för att göra det svårt för oseriösa aktörer på alla nivåer och delar av branschen, såväl privatpersoner och anställda som företag, att agera inom sektorn.

   ID06 är branschens gemensamma insats och ingår som en av åtgärderna i "Krafttag mot svartarbete". ID06 innebär "krav om legitimationsplikt och närvaroredovisning - på byggarbetsplatserna". Närvaroredovisning med hjälp av behörighetskort bidrar till en effektivare och säkrare arbetsplats samtidigt som den gör det möjligt för Skatteverket att i efterhand genomföra effektiv skattekontroll. Medverkande; Jens Hoffman, Dipart AB och Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan samt Hans Tilly, Förbundsordförande för Byggnads.

   Gå hit för att anmäla dig:
   http://www.follow-up.net/eventreg/survey.php?sess=154437PNMRVKBDQwwhMI

   Besök gärna http://www.svensktnaringsliv.se/spn/

   Med vänlig hälsning
   Kirsten Åkerman
   070-281 64 47

  • 2008-10-23
   Byggbranschen vill att offentliga upphandlare kräver ID06

   Byggbranschen i samverkan fortsätter enträget sitt arbete med att motverka svartarbete. Nu måste även de offentliga beställarna dra sitt strå till stacken och kräva ID06 – obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna – anser branschen.

   – Vi gör nu en samlad insats tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga upphandlare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket för att betona vikten av konkurrens på lika villkor, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Insatsen är riktad till offentliga upphandlare och inleds med ett upprop i Stockholm idag den 23 oktober. Från nästa vecka genomförs utbildningsinsatser runt om i landet på ett flertal orter.

   – Byggbranschen i samverkan kommer via bransch- och arbetsgivarorganisationerna att finnas representerat vid dessa halvdagsutbildningar. Syftet är att ge de offentliga upphandlarna kunskap om ID06, branschens eget system för att motverka svartarbete och skapa sundare konkurrens. Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

   Läs mer om ID06 på www.id06.se

  • 2008-09-22
   Byggbranschen positiv till regeringens förslag

   Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Skatteverket inom ramen för skatta.se ska utveckla ett system för månatlig individualiserad skattedeklaration (iSKD). Regeringen avsätter 25 miljoner kronor för skatta.se. Byggbranschen i samverkan förutsätter att dessa pengar kommer att användas till att införa iSKD.

   - Det är mycket glädjande att regeringen prioriterar kampen mot svartarbete genom att införa iSKD. Byggbranschen i samverkan har infört ID06, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, och iSKD är ett sätt för staten att hjälpa oss vässa ID06-vapnet mot oseriösa aktörer, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

   Skatteverkets förslag som lämnades i somras innebär att arbetsgivare varje månad ska lämna uppgift om lön samt inbetalda skatter och avgifter för arbetstagare. Månadsuppgifterna lämnas i elektronisk form. Detta leder till att det årliga lämnandet av kontrolluppgifter försvinner samt att arbetstagaren får möjlighet att se vilka avgifter som betalts in för hans eller hennes framtida pension. Skatteverket behöver nu mellan 18 och 24 månader för att utveckla sina administrativa och tekniska system för iSKD.

   - Byggbranschen i samverkan, arbetsgivare och fack gemensamt, har ytterligare ett önskemål för att förstärka ID06. Låt Skatteverket få möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att granska närvaroredovisningarna som skapas med ID06. Tillsammans utgör dessa tre åtgärder en stark barriär mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen, avslutar Hans Tilly.

   För ytterligare information, kontakta gärna
   Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare på Byggnads, tfn 070-591 00 12

  • 2008-07-10
   Bred politisk enighet kring åtgärder mot svartarbete

   Att ge Skatteverket möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök och införa individuell skattedeklaration är nödvändiga åtgärder för att motverka svartarbete. Det ansåg en enig panel vid seminariet ”Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – vad gör regeringen?” arrangerat av Byggbranschen i samverkan.

   I panelen fanns Fredrik Schulte (m), Lars Johansson (s), Cecilia Wigström (fp), Jörgen Johansson (c), Marie Engström (v) och Lennart Sacredeus (kd).

   Debatten tog bland avstamp i några nya rapporter om individuell skattedeklaration samt politikers inställning till svartarbete.

   Vill du veta mer? Kontakta gärna: Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865

   Rapporterna finns på webbplatsen www.byggbranschenisamverkan.se:

   Individuell skattedeklaration - en jämförelse mellan olika länder
   Skatta.se - månadsvisa skattedeklarationer via Internet
   Politikerenkät om svartarbete

  • 2008-07-09
   Gör det omöjligt att svartarbeta!

   De oseriösa inslagen i byggbranschen ökar. Mindre nogräknade företag konkurrerar ut dem som är hederliga. Situationen är allvarlig, och det behövs snabba, politiska åtgärder.

   - Det är för enkelt att manipulera systemet. Våra seriösa medlemsföretag har det oerhört svårt i konkurrensen med de ohederliga företagen. Jag längtar efter politiker som liksom vi tar krafttag mot svartarbete, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

   En färsk undersökning visar att 96 procent av landets politiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem.

   - Byggbranschen har under många år försökt få politiker att förstå hur stort problemet är. Politikerna säger att de stödjer oss, men vad väntar de på? konstaterar Hans Tilly, förbundsordförande för Byggnads.

   Ett vanligt upplägg bland de oseriösa företagen i branschen är att inte betala in korrekta sociala avgifter för alla sina anställda. Man kanske betalar avgifter för 12 personer och därmed har man en vacker fasad utåt, medan man i själva verket har 34 anställda. Detta är möjligt eftersom de sociala avgifterna betalas in klumpvis en gång i månaden, men avgifterna redovisas bara per individ en gång per år.

   De här skattebrotten kan försvåras väsentligt. Genom att införa individuell skattedeklaration blir det enklare för Skatteverket att upptäcka oriktiga uppgifter. Systemet finns redan i flera länder, bland annat Danmark, Holland, Ungern och USA.

   Vill du veta mer? Kontakta gärna
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
   Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-467571

  • 2008-07-02
   Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete ─ men vad gör regeringen…?

   Det blir allt svårare att driva företag i byggbranschen. Kriminaliteten ökar.

   En undersökning visar att 96% av landets politiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem. Men var finns det politiska engagemanget?

   Byggbranschen i samverkan funderar över om våra politiker verkligen insett hur stort problemet med svartjobb är? För om man inser hur stort problemet är, och anser att det är ett samhällsproblem – varför händer då inget?

   Välkommen till ett seminarium där representanter för byggbranschen, politiker och Stig-Björn Ljunggren diskuterar. Vad gör regeringen?

   Seminarium: Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete - vad gör regeringen?
   Tid: Onsdagen den 9 juli, kl 13.00-15.00
   Plats: Wisby Strand Congress
   Deltagare: Fredrik Schulte (m), Lars Johansson (s), Lennart Sacredeus (kd), Cecilia Wigström
   (fp), Marie Engström (v), Jörgen Johansson (c), Mats Williamson (Skanska), Stig-Björn
   Ljunggren.
   Moderator: Åsa Söderström Jerring
   Arrangör: Byggbranschen i samverkan

   Rapporten finns att ladda ned på följande länk:
   www.byggbranschenisamverkan.se/Nyhetsarkiv.asp?ArticleID=139&

   Vill du veta mer, kontakta gärna:
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
   Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-467571

   www.byggbranschenisamverkan.se

  • 2008-05-07
   Maud vill gå från svart till vitt!

   Näringsminister Maud Olofsson, tillika partiledare för Centerpartiet, uttrycker sig positivt om att i framtiden utvidga den skattelättnad som idag innefattar hushållsnära tjänster till att också omfatta byggtjänster. Byggbranschen i samverkan stödjer Maud och hoppas att hon kan få med resten av regeringen på idén.

   I samband med ett pressmöte, där Almega redovisade att 124.000 hushåll kommer att yrka avdrag för hushållsnära tjänster i år, sade sig centerledaren välkomna en utvidgning av avdraget så småningom.

   – Ett sådant beslut skulle innebära att svartjobben på byggmarknaden minskar, i likhet med vad som har skett inom marknaden för hushållsnära tjänster, samtidigt som det skulle sänka arbetslösheten. När vi införde skattelättnader inom hemserviceföretagen såg vi det som ett första steg, där vi prövar oss fram till vad som fungerar. Som partiledare skulle jag gärna se att nästa steg omfattade även byggsektorn, men regeringen har ännu varken fattat något beslut eller lagt upp en tidplan för detta, sade Maud Olofsson.

   – Det är positivt för både tjänstesektorn och staten att på detta vis flytta jobb från den svarta till den vita marknaden. Om avdraget även innefattade byggtjänster skulle den vita marknaden växa betydligt. Under första halvåret 2005, när det senast var möjligt med avdrag för byggtjänster, gjorde 119.000 hushåll avdrag. Dessa inköp omfattade 5,5 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential för att minska svartarbetet ytterligare, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det behövs bara en tydlig vilja från regeringen för att genomföra utvidgningen.


   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65

  • 2008-04-11
   Byggbranschen får stöd av Thomas Östros

   Byggbranschens förslag om att införa individuell skattedeklaration (iSKD) stöds av Socialdemokraterna. iSKD innebär att de skatter som inbetalas av arbetsgivaren kopplas till de enskilda medarbetare som inbetalningen avser.

   I en debattartikel föreslår socialdemokraterna Thomas Östros och Lars Johansson att iSKD införs för att motverka svartarbete.

   – Det är mycket tillfredsställande med ett så tydligt ställningstagande. Flera enskilda riksdagsledamöter har tidigare motionerat i frågan och skatteutskottet har uttryckt sig positivt till iSKD. Nu ställer sig för första gången ett helt parti bakom vårt förslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   – Det behövs dock fler åtgärder för att motverka svartarbete i vår bransch. Vi hade jublat om Östros och Johansson också föreslagit att Skatteverket skulle få möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök på byggarbetsplatserna. Dessa två åtgärder skulle ytterligare stärka branschens eget initiativ mot svartarbete – ID06 – som innebär obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare kommentarer, ta gärna kontakt med Björn Wellhagen, tfn 08-698 58 65 eller
   0708-99 58 65.

  • 2008-04-02
   Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi: ”Det är viktigt att kalla saker vid dess rätta namn”

   - Det är förklenande att kalla brott för fusk. Det menade Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, vid ett seminarium på Nordbygg anordnat av Byggbranschen i samverkan.

   Professor Sarnecki poängterade att det är en vital fråga för byggnäringen - och hela samhället - att ändra attityden till svartarbete. De flesta människor vill ju faktiskt vara hederliga, konstaterade han. Men det är lättare att acceptera begreppet fusk än brott.

   - För att förändra attityden till brottslighet så underlättar det betydligt om man kallar saker vid dess rätta namn, betonade Jerzy Sarnecki. Han menade också att det är viktigt med förebilder på alla plan i samhället. Och att man definitivt inte ska underskatta det goda exemplets makt.

   - Åtgärder som den av byggnäringen utvecklade obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen (ID06) är en naturlig utveckling för att komma åt den organiserade brottsligheten. ID06 kan också vara en hjälp för att komma åt de stölder som förekommer inom byggnäringen.

   Jerzy Sarnecki menade att oannonserade besök på byggarbetsplatser bör göras på försök innan man permanentar en sådan åtgärd.

   För ytterligare information, kontakta:
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-99 58 65

  • 2008-04-01
   Byggbranschen i samverkan väntar otåligt: Individuell skattedeklaration ett måste för att bekämpa svartarbete – när införs lagstiftning?

   Individuell skattedeklaration (iSKD) finns i många länder men inte i Sverige. Byggbranschen väntar otåligt på en ändring eftersom iSKD skulle göra det lättare att bekämpa svartarbete.

   iSKD finns idag i Danmark, Holland och Estland. iSKD innebär att företag redovisar skatter och avgifter kopplat till den individ det berör. Oseriösa aktörer får svårare att redovisa felaktiga summor. Skatteverkets kontroller underlättas och de anställda kan se om pensionsinbetalning skett.

   – Skatteverket tycker i likhet med Byggbranschen i samverkan att en individuell skattedeklaration bör införas. Tillsammans med andra åtgärder, som t.ex. byggbranschens ID06, kommer en individuell skattedeklaration att gynna de seriösa företagen inom byggbranschen och bidra till att skapa konkurrens på lika villkor, säger Lars Osihn på Skatteverket.

   Idag presenterade Skatteverket och Byggbranschen i samverkan en jämförande rapport kring förekomsten av iSKD. Rapporten visar att iSKD är vanligt förekommande i länder i vår omedelbara närhet. I Danmark infördes iSKD vid senaste årsskiftet. I Estland har det funnits sedan 1999. I Holland är den skatt som företagen betalar in individualiserad. I såväl Norge som i Finland förs diskussioner om att införa individuell skattedeklaration. Även i USA finns ett system där företag redovisar skattesumman och antalet anställda. Rapporten bifogas.

   – Byggbranschen inför nu ID06 som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. ID06 är ett viktigt steg för att motverka svartarbete, men det räcker inte utan måste kompletteras med iSKD och möjlighet för Skatteverket att göra oanmälda arbetsplatsbesök, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

   – Staten har här en möjlighet att med några enkla åtgärder skapa förutsättningar för att försvåra för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen. Det skulle bidra väsentligt till att öka andelen vita arbeten i vår bransch och göra det lättare att konkurrera på lika villkor, hävdar Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier.

   För ytterligare information, kontakta:
   Lars Osihn, Skatteverket, 08-864 80 03
   Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36
   Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 070-552 67 40

  • 2008-03-26
   Presslunch på Nordbygg den 1 april: Arbetsgivare och fack inom byggbranschen börjar bli otåliga

   Vi – tolv arbetsgivar- och fackförbund inom Byggbranschen i samverkan – efterlyser två mycket viktiga lagförslag för att kunna göra svarta jobb vita. Vi vill att regeringen skyndsamt ser till att Skatteverket får göra oannonserade arbetsplatsbesök och att byggföretag åläggs specificera sina månadsvisa skattedeklarationer på individnivå.

   Välkommen till pressmöte inkl lunch på Nordbygg där vi bland annat presenterar en ny undersökning om hur individspecificerade skattedeklarationer i våra grannländer leder till att oseriösa aktörer får det svårare att redovisa felaktiga summor.

   Åsa Söderström Jerring, ordförande i Byggsektorns Etiska råd, leder ett samtal med bl.a. riksdagspolitikerna Marie Engström (v), Raimo Pärssinen (s) och Lennart Hedquist (m) om vad de gör för att påskynda processen att få svarta jobb vita. I samtalet deltar även Hans Tilly, ordförande i Byggnads, och Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier.

   Tid: Tisdagen den 1 april klockan 11.30-13.00 (inkl lunchtallrik)
   Plats: Pressrummet på Stockholmsmässan i Älvsjö

   Kommer du? Anmäl dig gärna till pressansvarig Peter Olofsson på EIO, peter.olofsson@eio.se,
   tfn direkt 08-762 75 71, mobil 0733-46 75 71.

   Välkommen!


   Läs vårt program Krafttag mot svartarbete: http://www.byggbranschenisamverkan.se/Krafttag.asp

  • 2008-02-29
   Skatteutskottet positivt till ID06

   Byggbranschens förslag och införandet av ID06 lovordas av riksdagens skatteutskott. Möjligheten för Skatteverket att göra oanmälda besök på byggarbetsplatserna och ett införande av specificerade skatteinbetalningar på individnivå skulle öka möjligheterna att komma till rätta med svartarbete, anser utskottet. Branschen väntar nu otåligt på lagändringar.

   – Det är synnerligen glädjande att utskottet uttalar sig så odelat positivt om de förslag som branschen framfört, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. En så tydlig markering styrker det fortsatta arbetet. Bland annat säger utskottet att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med förslag som kan bidra till att byggbranschens arbete blir framgångsrikt.

   Skatteutskottet behandlade en mängd motioner med anknytning till taxering och skattebetalning, däribland två från Cecilia Wigström resp. Marie Engström om redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter på individnivå.

   I utskottets ställningstagande betonas betydelsen av att kombinera oanmälda besök och individbaserad skatteredovisning för effektivitetens skull.

   – Att utskottet poängterar vikten av att de olika åtgärderna kombineras, för ett effektivt arbete mot oseriösa aktörer, är väldigt positivt. Tillsammans med införandet av ID06 skapas förutsättningar som bidrar till att företagen kan konkurrera på lika villkor, avslutar Björn Wellhagen.


   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

 • 2007
  • 2007-12-19
   Regeringen och Skatteverket skärper tonen mot svartjobben i byggbranschen

   Regeringen presenterade igår ett paket med åtgärder mot skatte- och bidragsfusk. Bland förslagen framhölls möjligheten till oannonserade kontrollbesök inom bygg-, tvätteri- och taxibranschen och att ett utvidgat system med personalliggare inom bygg- och tvätteribranschen ska undersökas.

   – Vi är väldigt nöjda med regeringens åtgärdsförslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för byggbranschens ”Krafttag mot svartarbete”. Oanmälda besök på arbetsplatsen och specificerade skatteinbetalningar på individnivå underlättar saneringen inom byggbranschen och ökar effektiviteten med ID06, branschens gemensamma vapen mot svartarbete och ekonomisk brottslighet. Än gladare hade vi varit om också en tidplan presenterats.

   Bakgrunden till regeringens initiativ är bland annat en hemställan från Skatteverket med anledning av de positiva erfarenheter som uppkommit genom införandet av personalliggare för restauranger och frisörer. I hemställan påpekas särskilt byggbranschens starka önskemål om möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna.

   – ID06, som redan nu börjar tas i bruk inom branschen, innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning i en form av personalliggare. ID06 gynnas när Skatteverket får möjlighet att ta del av närvaroförteckningen vid oanmälda besök. Det kommer att ha en preventiv såväl som en kontrollerande effekt på oseriösa aktörer, fortsätter Björn Wellhagen.

   I regeringens åtgärdspaket nämns också att Skatteverket ska se över möjligheterna till lönecentral på Internet (Skatta.se) som skulle kunna överta en del av företagens lönehantering och hantera månadsvisa uppgifter om vilka anställda som finns i varje företag.

   – Här, vid en koppling till Skatta.se, ser vi dock en risk för en fördröjning med förslaget om specificerad skatteinbetalning på individnivå. Skatta.se behöver mer beredningstid och det vore olyckligt om den relativt enkla förändringen, som specificerad skatteinbetalning på individnivå innebär, inte kan koordineras med möjligheten att göra oannonserade besök. Vi i branschen är otåliga och vill ha förändringar till stånd så snart som möjligt för att stärka ID06. Vi ser dagligen de avarter som osund konkurrens och otrygga anställningsförhållanden vid svartarbete medför, avslutar Björn Wellhagen.

   ”Krafttag mot svartarbete” är ett åtgärdsprogram som arbetats fram av Byggbranschen i samverkan för att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet, www.byggbranschenisamverkan.se.

   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65 eller 08-698 58 65.

  • 2007-12-18
   Borg öppnar för ROT-avdrag

   Avdraget för hushållstjänster bör utvidgas till att även gälla ROT-tjänster, men först när konjunkturen i byggsektorn svängt, säger Anders Borg vid ett pressmöte om bidragsfusk.

   – Regeringens ambition är bra men motivet är fel och därmed fördröjs införandet av ett viktigt redskap för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för ”Krafttag mot svartarbete”. Det förekommer tyvärr svartarbete även i en högkonjunktur och just då borde effekterna bli som störst. Ett ROT-avdrag är en insats för att motverka oseriösa aktörer i branschen.

   Skatteverket har uppskattat att staten går miste om ungefär 5 miljarder kronor om året på grund av att hushållen köper svarta byggtjänster. Industrifakta har bedömt att under tidigare perioder med ROT-avdrag (då begränsat till 30%) har två miljarder kronor förts från den svarta till den vita sektorn. Detta har gjort att statens inkomster har ökat med ungefär 850 miljoner kronor per år.

   – Ett höjt och permanent ROT-avdrag skulle innebära att staten förbättrade sina möjligheter att öka skatteintäkterna och samtidigt gjorde det lättare att göra rätt, det senare är ett av Anders Borgs mantran. Vi i byggbranschen ser fördelarna med att företagen kan konkurrera på lika villkor och att trygga anställningsförhållanden råder när vita jobb utförs. Tillsammans med staten blir vi alla vinnare med ett ROT-avdrag, så sluta se åtgärden ur ett sysselsättningsperspektiv, avslutar Björn Wellhagen.   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

  • 2007-12-14
   Bra från Brå konstaterar arbetsgivare och fack

   Skatteverket bör få rätt att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna för att kontrollera vilka som arbetar där. Det föreslår Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen.

   – Erfarenheter från ett liknande system inom restaurang- och frisörsbranschen är goda och kontrollen skulle göras där det svarta arbetet förekommer, det vill säga ute på byggarbetsplatserna, säger Lars Korsell, chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet inom Brå.

   I rapporten framgår att de så kallade fixarna och de kriminella entreprenörerna fyller en viktig strategisk roll för organiserad handel med svartarbete. Dessa personer är dock ofta svåra att identifiera. De håller sig i bakgrunden men är samtidigt de som tjänar mest på brottsligheten.

   – Att identifiera dessa personer bör vara en högprioriterad fråga för de brottsbekämpande myndigheterna, fortsätter Lars Korsell.

   Brå föreslår i rapporten vidare att företagen ska redovisa de anställdas källskatter och arbetsgivaravgifter på individnivå månadsvis, i stället för som idag i en klumpsumma efter årets slut.

   – Det skapar en möjlighet för Skatteverket att löpande kontrollera att skatter och avgifter betalas för de personer som är verksamma på ett bygge, menar Lars Korsell.

   – Vi ställer oss bakom Brå:s förslag till lagändringar för Skatteverkets verksamhet. Åtgärderna stärker funktionen av ID06 – legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna – som är byggbranschens motsvarighet till restaurangbranschens närvaroliggare, och gör det till ett ännu spetsigare vapen i kampen mot oseriösa aktörer inom vår bransch, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier (BI) och Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

   ● Kontakta gärna:
   Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet (Brå), 08-401 87 11
   Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36
   Hans Tilly, Byggnads, 0705-52 67 40

  • 2007-11-08
   Tänk om, regeringen!

   90 procent av hushållen skulle hellre köpa vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av, anser Sveriges Byggindustrier (BI).

   Regeringen har inga planer på att återinföra ROT-avdraget, säger både statsministern och finansministern. Det sade deras företrädare också. Som skäl anger Fredrik Reinfeldt att han inte vill elda på konjunkturen i byggsektorn.

   – Vi förstår oron för att inflationen ska påverkas. Men problemet som ska hanteras med hjälp av ROT-avdrag är privatpersoners köp av svarta tjänster. Regeringen fortsätter att resonera fel när de ser avdraget som en sysselsättningsåtgärd. Ett permanent ROT-avdrag är en åtgärd för att motverka svartarbete, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI).

   En undersökning från Industrifakta visar att merparten av hushållen föredrar vita hantverksarbeten. Vidare framkommer att de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993 har inneburit att ungefär 2 miljarder kronor per år har förts över från den svarta sektorn till den vita.

   – Av den summan utgör cirka 850 miljoner kronor ökade intäkter för staten i form av olika skatter (moms och arbetsgivaravgifter). Om staten fick en sådan intäktsökning kan den välja att använda pengarna till olika offentliga utgifter. För 850 miljoner kronor kan staten få exempelvis 2.100 nya lärartjänster, 9.500 höftledsoperationer, 2.800 heltidstjänster inom hemtjänsten, förbättring av 21 mil väg, ombyggnad av 123.000 kvadratmeter skollokaler (2.000 klassrum) eller 9.000 platser inom förskoleverksamheten, konstaterar Björn Wellhagen.

   I en annan undersökning gjord av samma företag framkommer också att statens intäkter i samband med tidigare ROT-avdrag, i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter, var 3,5 gånger större än kostnaden för beviljad skattereduktion.

   – Det finns flera skäl att bekämpa svartarbete. För byggbranschen är sunda marknadsvillkor ett övergripande mål och svartarbeten snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. För staten innebär svartarbete undanhållande av skatter. För hushållen innebär vita arbeten att de kommer i ett säkrare avtalsförhållande. Hantverkarna får i sin tur ordnade anställningsförhållanden och kommer i åtnjutande av och bidrar till välfärdssystemet. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av. Så tänk om, regeringen, uppmanar Björn Wellhagen.

   Läs rapporterna på www.byggbranschenisamverkan.se, 

   För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen,
   telefon 08-698 58 65 eller 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org.

  • 2007-07-12
   Nätverket Svensk Byggnäring: Ökad sysselsättning? Här är lösningen, Anders Borg!

   - Vi erbjuder regeringen 100.000 nya jobb. Den motprestation vi vill ha är att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EU-genomsnittet, det vill säga kring 10,5 procent av BNP.

   - Enligt våra beräkningar skulle det här till exempel innebära 625 nya jobb till Gotland.

   Det säger Lars Jagrén, Nätverket Svensk Byggnäring.

   Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

   Lars Jagrén fortsätter:

   - Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt.

   - Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   SSU och MUF överens – öka bygginvesteringarna!

   Vi behöver öka investeringarna i byggsektorn. Jytte Guteland, SSU, och Niklas Wykman, MUF, är rörande eniga om behovet av fler riktiga arbeten.

   Det framkom vid en debatt i Almedalen, "Hur löser vi ungdomsarbetslösheten på bästa sätt?"

   Vägen dit är däremot olika. Guteland vill ha investeringsstöd och subventioner för att öka investeringana i byggsektorn. Wykman å sin sida vill ta bort subventionerna.

   - Det är glädjande att båda ungdomsförbunden inser att det krävs högre investeringar i byggsektorn för att skapa fler jobb, säger Björn Wellhagen, Nätverket Svensk Byggnäring.

   - Investeringarna i byggsektorn i Sverige är idag knappt åtta procent. Den genomsnittliga nivån inom EU är drygt tio procent. Om Sverige skulle höja investeringsnivån till EU:s genomsnitt så skulle 100.000 nya jobb skapas i byggsektorn.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   Seminarium med Nätverket Svensk Byggnäring: "Byggbranschen är den nya miljörörelsen"

   - Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson, Miljöpartiet, vid en debatt idag i Almedalen.

   Hela byggnäringen samlades på seminariet "Hållbar tillväxt ger 100.000 nya jobb" för att diskutera hur energianvändningen i byggsektorn ska kunna minskas och hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende.

   Med i debatten var även Sofia Arkelsten från Miljö- och jordbruksutskottet (m). Hon menar att konsumenten är den aktör som genom sina aktiva val av miljövänliga och energieffektiva produkter kan förändra utbudet på marknaden.

   - Forskning och utveckling inom det här området är starkt eftersatt. Näringslivet och forskningen måste arbeta mera tillsammans. Men i princip skulle man ju kunna säga att byggbranschen är den nya miljörörelsen med tanke på hela byggsektorns gemensamma engagemang för hållbar tillväxt, sa Sofia Arkelsten.

   Debatten om energieffektivisering är viktig och Roine Kristianson, Nätverket Svensk Byggnäring, menade att det är först den senaste tiden som frågan lyfts fram.

   - Potentialen för energieffektivisering är stor i en sektor som förbrukar 40 procent av landets energi. Installationsbranschen har mycket att ge där. Man kan spara hela 25 procent av energianvändningen bara genom att installera rätt ventilationsutrustning i byggnaden. Tyvärr är byggforskningen väldigt eftersatt de senaste 15 åren, så idag har vi inte lösningar på hur vi ska installera exempelvis styr- och reglerutrustningar i miljonprogramsområdena.

   - Det måste vara ett större tryck från kunden; "om ni inte är miljöcertifierade så vill inte vi hyra", sa Håkan Bryngelson, Vasakronan.

   - Jag har varit tvungen att övertyga Alingsås kommun att ställa miljökrav i upphandlingarna, men det tog en väldig tid att få igenom det, sa Ing-Marie Odengren, Alingsåshem.

   - Byggsektorn genererar 100.000 nya jobb under förutsättning att politikerna ser till att Sverige hamnar på europanivå gällande BNP. Byggmarknaden i Sverige motsvarar ca 8 procent jämfört med Europas drygt 10 procent, poängterade Bo Antoni.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   Vasakronan hos Nätverket Svensk Byggnäring: "Energiprissättning helt utan konkurrens"

   - Som ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige så ställer vi förstås krav på våra leverantörer. Men när det till exempel gäller leverantörerna av energi så sätter de ju pris nästan helt utan konkurrens. Jag har inget alternativ annat än att acceptera.

   Det säger Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan.

   - För Vasakronan är energifrågan en av de viktigaste och mest prioriterade i miljöarbetet. Energikostnader är en stor utgiftspost. Värmeförbrukningen i Vasakronans fastigheter ligger cirka 25 procent under riksgenomsnittet för lokaler.

   Träffa Håkan Bryngelson vid ”Hållbar tillväxt ger 100.000 nya jobb”, ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns också Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   Hyresgästföreningen: ”Samhällsbyggandet måste ske på de boendes villkor”

   - Vi måste bygga både socialt och energieffektivt. Idag byggs det mycket i enklaver. Vi står där på vår balkong med utsikt över vattnet och spanar efter segelbåtar, men när det är dags att spana efter hemtjänsten, då måste vi bege oss till en annan kommun, säger Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

   - Samhällsplaneringen är ett problem i dagens nyproduktion. Vi bygger inte sjukhus och polisstationer där vi bygger bostäder.

   Men eftersom framtidens boende redan är byggt, så är det miljonprogrammet vi måste fokusera på då över hälften av Sveriges 2,4 miljoner lägenheter i flerfamiljshus behöver renoveras, menar Barbro Engman.

   - Renoveringen måste ske på de boendes villkor. När kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell säger att vi bara ska ha ägandelägenheter och bostadsrätter dumpar han renoveringsobjekten på hyresgästerna, vilket är rena katastrofen då det kräver både kunnande och kompetens från yrkesmän.

   - Vi kan inte överge miljonprogrammet igen, säger Barbro Engman med eftertryck.

   Bo Antoni, Nätverket Svensk Byggnäring, kommenterar:

   - Jag håller med om att man måste tänka på samhällsperspektivet vad gäller byggandet. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   Möt Barbro Engman vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Nätverket Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns också Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.


   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   Nätverket Svensk Byggnäring: Energieffektiva hus som standard – bra förslag, Peter Eriksson!

   Miljöpartiets Peter Eriksson gillar inte hushållsnära tjänster. Han vill inte heller se ett återinförande av rot-avdraget. Skattesubventioner är dåligt! Däremot gillar Miljöpartiets språkrör en satsning på energieffektiva hus. Det framkom med all önskvärd tydlighet vid hans tal i Almedalen.

   - Vi måste satsa på renoveringar av miljonprogrammets byggen. När vi bygger nytt ska vi satsa på lågenergihus, alltså resurseffektiva hus. Vi måste se till att vi sparar minst 50 procent av energiåtgången.

   Per Sjöhult, vd Glasbranschföreningen, kommenterar:

   - Naturligtvis är det tråkigt för de femton bransch- och arbetsgivarorganisationerna inom Nätverket Svensk Byggnäring att politikerna är emot rot-avdraget. Vi inom byggnäringen vet ju att ett sådant avdrag är mycket bra för att motverka svartjobb och skapa vita jobb.

   - Däremot är jag precis som Peter Eriksson övertygad om att vi måste bygga effektivt för att kunna spara energi.

   Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Nätverket Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, venskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-12
   Nätverket Svensk Byggnäring: "Hjälp oss regeringen – vi vill skapa nya jobb till Gotland och övriga Sverige!"

   Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

   - Vi erbjuder regeringen 100.000 nya jobb. Den motprestation vi vill ha är att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EU-genomsnittet, det vill säga kring 10,5 procent av BNP.

   - Enligt våra beräkningar skulle det här till exempel innebära 625 nya jobb till Gotland.

   Det säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, en av organisationerna i Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn.

   Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, kommenterar:

   - Det här vore jättepositivt för länet och näringslivet på Gotland. Vi måste skapa fler bostäder som innebär fler fastboende på ön, vilket skulle ge oss en positiv befolkningsutveckling.

   Lars Jagrén fortsätter:

   - Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt.

   - Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

   Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt äringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

   Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-11
   100.000 nya jobb till samhällsbyggnadssektorn

   Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

   - Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

   - Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

   Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring i morgon, torsdag 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00.

   Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

   Lars Jagrén, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Nätverket Svensk Byggnäring: Svårt att rekrytera till civilingenjörsutbildning

   Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier – som ingår i Byggbranschen i samverkan – kräver att högskolorna ska införa obligatorisk ledarskapsutbildning på landets bygginriktade höskoleutbildningar.

   En rapport som presenterades i Almedalen under onsdagen visar att Sveriges byggchefer upplever en starkare press än andra chefsgrupper. Personalfrågor är en viktig uppgift för cheferna och många unga chefer upplever att de inte har så hög kompetens inom detta område. 62 procent av byggcheferna önskar att högskoleutbildningarna för byggingenjörer kompletteras med särskild undervisning i praktiskt ledarskap.

   - Min dagliga arbetsmiljö där lunchen intas i smutsiga baracker med låsta fönster, på en bullrig arbetsplats, är ingen bra reklampelare för att locka nya elever till utbildning av civilingenjörer, säger Emma Björlingson som trots bristerna älskar sitt jobb som civilingenjör på Skanska.

   - Men om vi ska bli attraktiva måste vi visa upp arbetsplatser som liknar industrins rena, snygga och nästan bullerfria miljöer, säger hon.


   Vill du veta?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Nätverket Svensk Byggnäring: Energieffektivisering viktigt för byggnäringen

   - De svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov även i framtiden så vi måste se till att effektivisera elanvändningen.

   Det säger Hans Enström, vd i Elektriska Installatörsorganisationen EIO, en del i Nätverket Svensk Byggnäring. 


   Hans Enström instämmer i slutsatserna i branschorganisationen Svensk Energis kartläggning av unga svenskars syn på el och framtida elförbrukning. Undersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade 18-35-åringarna tror på en oförändrad eller ökad egen elförbrukning i framtiden.

   - Våra medlemsföretag måste ta del av den stora tillväxtpotential som kommer att erbjudas inom området energieffektivisering, uppmanar Hans Enström.

   Han nämner även lagen om energideklarationer som en bidragande orsak till nya arbetstillfällen inom området energieffektiva tjänster.

   - Det kommer att krävas att flera företag arbetar med energieffektiva lösningar. Det är något som berör oss alla inom byggnäringen, säger Hans Enström.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan, 0733-
   467571

  • 2007-07-11
   Nätverket Svensk Byggnäring: 625 nya jobb till Gotland – om regeringen ökar bygginvesteringarna

   - Vi erbjuder regeringen 100.000 nya jobb. Den motprestation vi vill ha är att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EU-genomsnittet, det vill säga kring 10,5 procent av BNP.

   - Enligt våra beräkningar skulle det här innebära 625 nya jobb till Gotland.

   Det säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, en av organisationerna i Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn.

   Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, kommenterar:

   - Det här vore jättepositivt för länet och näringslivet på Gotland. Vi måste skapa fler bostäder som innebär fler fastboende på ön, vilket skulle ge oss en positiv befolkningsutveckling.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571
   Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868

  • 2007-07-11
   Miljöchefen på HSB: ”Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial och avgifta byggandet”

   Mia Torpe, miljöchef på HSB, uttryckte en stark oro inför framtiden då hon vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Byggindustrier, diskuterade sunda byggmaterial.

   - Vi vet idag inte vad som finns i våra väggar. I hemmen utsätts vi dagligen för farliga färger, limmer och lacker. Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial. Vi lever helt enkelt med en tickande bomb i köket, sa hon.

   - Frågan kommer att få samma omfattning i debatten som klimatfrågan. Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket - vem är den ansvariga myndigheten som ska sätta ner foten? Byggvarudeklarationer borde lagstiftas!

   Det är inte bara nya byggmaterial som ställer till med problem. En stor risk är hanteringen av återvunnet material.

   - Problemet när man ska återvinna det gamla avfallet är att det redan är behäftat med farliga ämnen och då oftast i ökad koncentration, sa Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier som ingår i Nätverket Svensk Byggnäring.

   - Vi har inte lärt oss den kvalitativa aspekten, eftersom vi idag inte vet vad de återvunna materialen innehåller. Det finns en medvetenhet i byggbranschen men kunskapen är obefintlig. Lägg därtill en krånglig lagstiftning där vi idag inte vet om materialet ska klassas som avfall eller som produkter.

   - Man måste se till riskerna från början till slut. Arbetsmiljö, konstruktion, vid rivning och när man ska återanvända det rivna materialet.


   Vill du veta mer?
   Danielle Freilich, miljöansvarig Sveriges Byggindustrier,
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Nätverket Svensk Byggnäring: Låt Boverket bli Byggverket!

   Förutsättningarna för Boverkets verksamhet har förändrats på senare tid. Energifrågorna har ökat i betydelse. Bostadssubventionerna har till stor del försvunnit. Den internationella konkurrensen har blivit mer påtaglig. De olika byggrelaterade frågorna är splittrade på olika departement och myndigheter.

   Byggsektorn omsätter åtta procent av BNP och har 450.000 anställda som verkar för hållbar tillväxt. Nätverket Svensk Byggnäring är en samlad benämning på 15 olika bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn som samverkar för att förbättra förutsättningarna för byggsektorn.

   - När är det dags för staten att ta ett krafttag kring byggfrågorna? frågar sig Lars Jagrén, chefsekonom inom Sveriges Byggindustrier.

   Lars Jagrén var med vid en workshop i Almedalen som arrangerades av Boverket för att få in förslag från branschen för kontinuerlig uppföljning av bygg- och fastighetssektorn.

   - Idag arbetar 4.000 personer på de olika departementen men bara 4-5 med byggfrågor. Det är ju så att byggsektorn innefattar så mycket mer, bland annat infrastruktur, näringslivets byggande, bostäder och offentliga byggnader.

   - Mitt förslag är att Boverket ska bli Byggverket, avslutar Lars Jagrén.


   Vill du veta mer?
   Lars Jagrén, chefekonom SVeriges Byggindustrier, 0708-335868
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Anders Lindström, fd generaldirektör för Medlingsinstitutet: Modernisera konfliktreglerna!

   Förändringar av konfliktreglerna står fortfarande högt på agendan för rbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv.

   Vid ett seminarium i Almedalen fick arbetsgivarsidan stöd av Medlingsinstitutets före detta generaldirektör Anders Lindström som på nära håll har sett fackförbundens missbruk av strejkvapnet. Han hänvisade särskilt till Svenska Elektrikerförbundets konfliktmissbruk, och uppmanade LO och Svenskt Näringsliv att uppta förhandlingar för att uppnå en bättre balans till kommande avtalsförhandlingar.

   - Jag noterar med intresse att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin öppnar för möjligheten till samtal mellan parterna. Jag hoppas att LO har kraften och modet att våga modernisera rätten till stridsåtgärder, säger Hans Enström, arbetsgivarorganisationen Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är medlem i Nätverket Svensk Byggnäring.

   - Jag har ju i färskt minne den senaste avtalsrörelsen där Elektrikerförbundet än en gång blåste till strid nästan innan vi satt oss vid förhandlingsbordet. Jag hoppas därför att vi redan i nästa avtalsrörelse kan få ett kollektivavtal utan konflikt.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Återvinning inom byggindustrin kräver tydlig ansvarsfördelning

   Det behövs en tydligare ansvarsfördelning för återvinningen inom byggnäringen, vilket framkommer i en ny rapport från Sveriges Byggindustrier, BI. I rapporten framgår att en otydlig lagstiftning, oklara definitioner och ett starkt tryck för att återvinna avfall från industrin och förbränningsanläggningar skapar en risk för att farliga ämnen byggs in i samhällets anläggningar.

   Innan man som entreprenör beslutar att använda återvunna material vid byggnationer måste i första hand produktionsrisker, byggnationsrisker och informationsrisker beaktas. Dessa risker kan ge upphov till direkta effekter för byggföretagen, som exempelvis arbetsmiljöproblem, utsläpp av farliga ämnen till omgivningen och skadeståndärenden.

   - Men även inomhusmiljörisker, framtida avfallsrisker, risk för brutna kretslopp, risk för minskade ekonomiska värden och risk för framtida kostnader, som i första hand drabbar byggherrar och fastighetsägare, kan vara betydande för byggföretag. Vid exempelvis totalentreprenader eller vid otydliga ansvarsförhållanden kan byggentreprenörerna riskera att dra på sig rättsliga efterspel samt bidra till framtida miljöproblem, menar Danielle Freilich, miljöansvarig på BI.

   BI anser att byggmaterial ska bedömas med samma krav oavsett formellt ursprung, traditionella material som alternativa material och förslår följande fyra åtgärder:

   1. Att Europaparlamentet snarast i det kommande ramdirektiv för avfall fastställer bedömningskriterier om innehåll av farliga ämnen för att restprodukter (oavsett om de klassas som avfall eller produkter) ska få användas eller återvinnas för att bli nya byggprodukter.

   2. Att svenska regeringen arbetar för att kemikalie- och avfallsaspekter integreras i det reviderade byggproduktdirektivet.


   3. Att ansvariga myndigheter, Boverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samordnar sin verksamhet på byggområdet och ger ut riktlinjer för tillsyn.

   4. Att byggbranschen än mer beaktar och hanterar riskerna med farliga ämnen i restprodukter, innan lagstiftningen är mer tillfredsställande.


   Vill du veta mer?
   Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier, 0708-698510

  • 2007-07-11
   100.000 nya jobb till samhällsbyggnadssektorn

   Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

   - Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

   - Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

   Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring i morgon, torsdag 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00.

   Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

   Lars Jagrén, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-11
   Träindustriföretag efterlyser samverkan för fler praktikplatser

   Trä- och möbelindustrin kommer de närmaste tre åren att behöva rekrytera närmare 8.000 personer. Industrin och politiker behöver samverka för att kunna erbjuda ungdomar en modern utbildning anpassad till industrins krav, därigenom säkerställs rätt kompetens till industrin. Detta blev slutsatsen av ett samtal mellan TMF:s (Trä- och Möbelindustriförbundet) medlemmar på Gotland, riksdagsledamöter och kommunalråd, organiserat av TMF under Almedalsveckan i Visby.

   Riksdagsledamöter, kommunalråd och medlemsföretag i TMF träffades i Nimbus Boats fabrikslokaler i Visby under Almedalsveckan för att diskutera trä- och möbelindustrins förutsättningar.

   – De närmaste tre åren kommer det att behöva rekryteras 8.000 personer till trä- och möbelindustrin. Den tekniska utvecklingen ställer idag helt andra kompetenskrav än tidigare på den personal som industrin efterfrågar. Därför är det oerhört viktigt att företag inom industrin samverkar om att organisera praktikplatser, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

   – Det är viktigt att kommuner och träindustrin samarbetar om att skapa fler praktikplatser. Här är det också viktigt för träindustrin att visa för ungdomar att det är en attraktiv bransch, tillägger Ewa Thalén Finné, moderaternas talesperson i bostadsfrågor och riksdagsledamot.

   – Det behövs mer samverkan inom träindustrin för att antalet gotländska träföretag ska öka och därför är det viktigt att de kan ha gemensamma aktiviteter som idag. Vi måste bli duktigare på att förädla träråvaran i Sverige, anser Lars Thomsson, kommunalråd (c) Gotland och ordförande i byggnadsnämnden.

   Läs mer om TMF på www.tmf.se eller www.byggbranschenisamverkan.se


   Vill du veta mer?
   Leif G Gustafsson, vd i Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF), 0704-927320
   Susanne Rudenstam, informationschef TMF, 0702-143772

  • 2007-07-11
   Kretsloppet sätts ur spel när farliga ämnen byggs in i vår infrastruktur

   Är återvinning av restprodukter en tickande bomb för vår byggda miljö? I en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI), framkommer att en otydlig lagstiftning, oklara definitioner och ett starkt tryck för att återvinna avfall från industrin och förbränningsanläggningar skapar en risk för att farliga ämnen byggs in i samhällets anläggningar.

   - Återvinning av bildäck i anläggningsarbeten, i löparbanor och konstgräs är ett exempel på hur miljörisker kan uppkomma som en direkt följd av bristande generella krav på vad som gäller för att avfall ska få återvinnas för att bli nya byggprodukter. Återvinning av järnsand och återvinning av flygaskor är andra exempel, säger Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier.

   Risken för att bygga in farliga ämnen i samhällets infrastruktur berör framför allt tre olika lagområden, kemikalielagstiftningen, avfallslagstiftningen och byggreglerna. Idag råder oklarheter om vad som definieras som produkt, och därmed ska lyda under REACH eller vad som är avfall och därmed ska lyda under ramdirektivet för avfall.

   BI anser att byggmaterial ska bedömas med samma krav oavsett formellt ursprung, traditionella material som alternativa material och föreslår följande fyra åtgärder:

   1. Att Europaparlamentet snarast i det kommande ramdirektivet för avfall fastställer bedömningskriterier om innehåll av farliga ämnen för att restprodukter (oavsett om de klassas som avfall eller produkter) ska få användas eller återvinnas för att bli nya byggprodukter.

   2. Att svenska regeringen arbetar för att kemikalie- och avfallsaspekter integreras i det reviderade byggproduktdirektivet.

   3. Att ansvariga myndigheter, Boverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samordnar sin verksamhet på byggområdet och ger ut riktlinjer för tillsyn.

   4. Att byggbranschen än mer beaktar och hanterar riskerna med farliga ämnen i restprodukter, innan lagstiftningen är mer tillfredsställande.


   Vill du veta mer?
   Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier, 0708-698510

  • 2007-07-11
   Byggchefer mer pressade än andra chefer

   Resultaten från en ny enkätundersökning visar att Sveriges byggchefer upplever en starkare press än andra chefsgrupper. Mindre än hälften av landets byggchefer tycker att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Drygt varannan byggchef har dessutom gått till arbetet de senaste 12 månaderna trots att de varit sjuka och borde stanna hemma. Därför riktar nu Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier – som ingår i Byggbranschen i samverkan – krav på att högskolorna ska införa obligatorisk ledarskapsutbildning på landets bygglinjer.

   Rekordmånga personer lämnar nu byggbranschen till följd av pensionsbortfall och samtidigt är byggkonjunkturen starkare än på länge. Den nya enkätundersökningen som genomförts under våren av Byggcheferna inom Ledarna visar dessutom att en av fyra byggchefer har funderat på att byta bransch de senaste 12 månaderna. En av branschens viktigaste utmaningar är att lyckas locka morgondagens arbetskraft till sig. Frågan debatteras i dag i Almedalen. 65 procent av dagens byggchefer menar att det viktigaste är att minska stressen och förbättra arbetsklimatet. Andra viktiga faktorer för att bli en drömarbetsgivare i framtiden är bättre löneutveckling och en satsning på bra chefer.

   - Vi vill bygga en framtidsbransch som vilar på fyra grundpelare - ökad mångfald, hög etik, god arbetsmiljö och bra ledarskap. Debatten i Almedalen idag är ett exempel på att vi nu tar krafttag för att åstadkomma dessa förändringar och jag hoppas att vi kommer att se effekterna av detta arbete inom några år, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

   Unga drömmer om chefsjobb

   Den aktuella enkäten har besvarats av drygt 1300 byggchefer och 600 chefer inom andra branscher. Enkäten visar att yngre chefer i något högre grad har drömt om att bli chef och att de medvetet har styrt sitt yrkesval därefter. Men den mest påtagliga skillnaden är att yngre chefer i mycket högre utsträckning skulle vilja ha sig själv som chef, 63 procent av de yngre cheferna jämfört med 55 procent av de äldre cheferna. Samtidigt visar enkäten att endast 29 procent av de yngre byggcheferna anser att de har hög kompetens att hantera personalfrågor, jämfört med 47 procent av de äldre byggcheferna.

   - Personalfrågor är en viktig uppgift för cheferna och det oroar mig att så många unga chefer upplever att de inte har så hög kompetens inom detta område. 62 procent av byggcheferna önskar att högskoleutbildningarna för byggnadsingenjörer kompletteras med särskild undervisning i praktiskt ledarskap, fortsätter Lars Bergqvist.

   - Det är också nödvändigt att få in olika former av arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Vi ser inte några hinder för att en förbättrad ledarskapsutbildning eller mer praktisk erfarenhet.

   Skillnader mellan chefsgrupper

   Enkäten visar också att vårdcheferna är den chefsgrupp som upplever att de är bäst insatta i de lagar och regler som styr deras arbete och att sjöbefälen anser att de har bäst balans mellan arbete och fritid. Tre av fyra av de tillfrågade cheferna som inte fyllt 40 år skulle vilja ha sig själv som chef. Men det är färre än hälften av dem, 48 procent, som anser att de är väl insatta i de lagar och regler som styr deras arbete som chef.

   Enkäten kan laddas ner från www.byggcheferna.se.

   För vidare information kontakta:
   Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna och 1:e vice ordförande Ledarna, tel: 070-534 95 38
   Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, tel: 0709-25 58 36

  • 2007-07-10
   Nätverket Svensk Byggnäring delar Göran Hägglunds uppfattning: "Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel"

   - Tyvärr är inte byggbranschen den enda bransch som har problem med svartarbete. Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel, och det gäller att ha civilkurage i de små samtalen. Vi måste skapa en grundläggande etik i samtalet för att sådant här inte ska ske.

   När Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund sommartalade i Almedalen talade han sig varm för att uppmärksamma svartjobbsproblematiken i Sverige.

   - Det är skönt att konstatera att även Hägglund tycker att det är helt galet med det utbredda svartarbetet i samhället, menar Hans Enström, vd Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

   - När vi idag presenterade en utförlig rapport om det utbredda svartarbetet inom byggsektorn kunde vi förstås konstatera att det tyvärr inte är en överraskning att folk svartarbetar. Det kanske mest intressanta med vår rapport "Fina fasader med fixade fakturor" är att vi nu lyckats kartlägga handeln med svartarbete på individnivå. På så sätt tror jag att vi inom byggsektorn får det lättare att motverka svartarbetandet.

   - Göran Hägglund har helt rätt inställning, slutar Hans Enström.

   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Svartjobben i byggbranschen är en myndighetsfråga

   - Många anställda i byggbranschen kan liknas vid zebror. De jobbar 50 procent vitt och 50 procent svart, sa Leif GW Persson, professor, på ett seminarium i Almedalen anordnat av Byggbranschen i samverkan, "Fixaren styr handel med svartarbete".

   - De seriösa småföretagarna har svårt att verka på en marknad där man tvingas konkurrera med hel- eller halvsvarta företag, och det ska vi göra något åt nu, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier och representant för Byggbranschen i samverkan.

   Vid seminariet presenterades en rapport om den organiserade ekonomiska brottsligheten inom byggsektorn. Byggbranschen i samverkan (fackförbund och arbetsgivare) har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten uppdragit åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att kartlägga svartjobben.

   - Det är unikt att branschen – både arbetsgivarorganisationer och fackförbund – har kunnat genomföra den här kartläggningen, något sådant har tidigare inte skett, säger Henrik Lantz Hedström, en av utredarna på Brå.

   Rapporten bekräftar att det organiserade svartarbetet inom byggbranschen är ett utbrett problem. Bland de åtgärder som utredarna presenterar för att komma åt svartarbetet ingår bland annat att man bör underlätta för Skatteverket att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser.

   Jens Hoffman, vd för Dipart Entreprenad AB, menar också att ett helhetsgrepp är nödvändigt.

   - Man ska ha klart för sig att småföretagarna inte kan ta de här matcherna. Det här är en myndighetsfråga, säger Jens Hoffman.

   Alla i branschen är överens om att en ökad kontrollfunktion behövs, och man har redan fått ett okej från Datainspektionen att använda id- och redovisningssystemet ID06 på byggarbetsplatser.

   - Våra medlemmar blir ofta utpekade som fifflare, och det måste förändras. Genom ID06 och kontroller på byggarbetsplatser kan man lättare synliggöra de vita företagen och komma åt de svarta, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

   Lars Osihn från Skatteverket håller med om att det behövs kontroller.

   - Vi som myndighet måste jobba hårt med detta, annars kommer vi aldrig tillrätta med problemet, säger han.


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Maskinentreprenörerna: Fram för moralisk upprustning

   I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebygganderådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

   Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

   Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

   Ulf Andersson, vice vd Maskinentreprenörerna med 3.500 medlemsföretag, representant för Byggbranschen i samverkan:

   - Rapporten beskriver problemen väl. Om förslagen genomförs uppnås en bättre konkurrens mellan de tävlande företagen, samtidigt som problemen minimeras. När det gäller projektformen måste det finnas ett värde i långsiktiga relationer som bygger på förtroende och erfarenhet. Samtidigt bör köparna bedöma anbuden utifrån reella kostnadskalkyler och inse att billigast möjligen inte alltid behöver vara bäst. Entreprenörer och underentreprenörer i samtliga led bör tydligare definieras och kontrolleras av beställaren.

   - En jämnare sysselsättning över tiden försvårar med all säkerhet förekomsten av de problem som beskrivs. En jämnare konjunktur med mindre variationer minimerar utrymmet att med brottsligt uppsåt ”betjäna” branschen.

   - Det är hög tid att bryta de få band som kan finnas när det gäller acceptans av till exempel svartjobb. Alla måste förstå att det handlar om alternativen moralisk upprustning eller moralisk upplösning. Förslagen stämmer väl överens med Maskinentreprenörernas etiska policy.

   Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Målaremästarna: Vi måste fokusera på individen

   I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom yggsektorn.

   Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

   Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

   Arne Jacobsson, vd i Målaremästarna, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

   - De sammantagna åtgärderna stämmer väl överens med de förslag som policygruppen för ID06 har tagit fram för att minska svartjobben i byggsektorn. Det är positivt att Brå har kartlagt hur den organiserade brottsligheten arbetar, och bara genom att göra det känt och sätta fokus på frågan gör att svartjobben minskar. Polisen och Skatteverket får ökad kunskap och kan vidta kraftfullare åtgärder. Det är också bra att Brå lyfter fram de enskilda individerna i rapporten och deras ansvar i den svarta sektorn. Det är lika kriminellt att driva ett oseriöst företag som att arbeta svart i ett sådant. Det måste läggas mer fokus på den enskilda individen så att ingen ställer upp och arbetar i kriminella företag. Vi i branschen, både fack- och arbetsgivarföreningar, kan hjälpa till med attityder i branschen genom att fokusera på individens del i svartarbeten.

   - Det obligatoriska id- och närvaroredovisningssystemet ID06 kommer att hjälpa till att visa vilka som arbetar vitt på byggena och om sedan Skatteverket får göra oanmälda besök kan säkert en hel del oseriösa aktörer identifieras. Det är sedan viktigt att kommunicera ut personer som har ”åkt fast” så att övriga får se att här kan man faktiskt bli dömd och straffad. De kriminella söker sig från bransch till bransch och dyker upp där det finns lägst risk att upptäckas. När vi sätter sökarljuset på dem som finns i byggbranschen är vår förhoppning att de söker sig bort.

   - Det är också bra att Brå fokuserar på åtgärder vid upphandlingen och att beställarna gör noggrannare val av leverantör. Vi på Målaremästarna har länge arbetat med att få nya upphandlingsformer där kunden inte bara köper till lägsta pris utan också värderar in kvalitet, miljö, erfarenheter och referenser. Vi har 100 medlemsföretag som är miljöcertifierade, ISO 14000, och 50 som är ISO 9000-certifierade. Det är bra kriterier för att köpa av seriösa företag.

   - Alla har ett ansvar - från beställaren till den enskilde byggnadsarbetaren - när det gäller svartarbeten och alla organisationer i byggbranschen kan gå ut gemensamt med Skatteverket, Brå och Ekobrottsmyndigheten och propagera för att köpa av seriösa företag.

   Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.

   Vill du veta mer?
   Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Elektrikerförbundet: Bättre ordning, arbetsmiljö och säkerhet

   I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

   Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

   Stig Larsson, förbundsordförande i Elektrikerförbundet med 26.000 medlemmar, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

   Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

   - Vi på Elektrikerförbundet ser det som uteslutet att använda andra företag än de som har kollektivavtal för sina anställda och som för övrigt är seriösa. Kollektivavtalet gör att företagen är konkurrensneutrala, vilket är en fördel för beställarna, samhället och de anställda - de motverkar den svarta verksamheten. Beställarna måste ha bättre kompetens när det gäller upphandling, lägsta pris är inte en garanti för att det blir billigare i slutänden, lågt pris kan dölja någon form av ogrundad debitering. Beställarna måste kräva kvalitetssäkring i form av kompetenta yrkesmän, seriösa arbetsgivare utbildar sin personal. Seriösa kvalitetssäkrade företag finns på marknaden länge och de kan ta ansvar för garantiåtaganden till kunderna.

   - Allmän skärpning hos alla aktörer i branschen gör det svårare för oseriösa företag att verka på en seriös marknad. Legitimationsplikten gör att endast behöriga får rätt att vistas på arbetsplatsen, svart arbetskraft har inte tillträde. Branschens företag kommer att anlita seriösa företag i större omfattning som underentreprenörer och vid inlåning av arbetskraft.

   - Jag vill ha ökat samarbete mellan berörda branscher, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter när det gäller att motverka svart verksamhet. Och bättre ordning, arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser med seriösa företag som följer lagar, avtal, föreskrifter, skatteregler och avgifter.

   Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


   Vill du veta mer?
   Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   SEKO: Svartarbete hör inte hemma på en schysst arbetsmarknad

   I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebygganderådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

   Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel ett förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

   Janne Rudén, ordförande i SEKO med 153.000 medlemmar, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

   Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

   - Generellt inom entreprenadbranschen har det under många år funnits mindre nogräknade företagare som utnyttjat arbetskraft på ett i mitt tycke otillbörligt sätt. Min egen erfarenhet kommer från kraftindustrin och de stora revisionsarbeten som årligen återkommer där. Samma är förhållandet inom processindustrin. När projekten blir stora och entreprenadkedjorna långa så släpar ankarkättingen i bottensedimentet. De här verksamhetsidkarna är en belastning inte bara för branschen genom osund konkurrens, de är också en belastning för samhället eftersom de inte gör rätt för sig. Mot denna bakgrund är Brå-rapporten ett mycket bra verktyg för att få igång en seriös diskussion, inte bara inom branschen, utan också i samhället i stort, svartarbete hör inte hemma på en schysst arbetsmarknad.

   Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


   Vill du veta mer?
   Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Hans Tilly, Byggbranschen i samverkan: ”ID06 för en seriös och trovärdig bransch”

   Nu ska alla på en byggarbetsplats bära identitetsbricka enligt ID06, ett system för obligatorisk redovisning av närvaro. Alla som är anställda har detta krav som senare ska följas upp av Skatteverket. ID06 har tagits fram av arbetsgivarna inom Byggbranschen i samverkan med stöd av byggfacken.

   Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads:

   Idag har du tillsammans med övriga fackförbund och arbetsgivare inom Byggbranschen i samverkan skrivit till regeringen för att göra det möjligt att via skattemyndigheterna kontrollera anställningsförhållanden på arbetsplatserna. Kommer detta att uppfattas som ”storebror ser dig”?

   - Vi har fram till idag inte fått in några negativa reaktioner på det nya ID06, även om jag förstår att det möjligen kan upplevas som kontroll och integritetskränkande. Men det kommer att krävas en kraftsamling från oss i förbundet för att hela vår organisation ska genomsyras av detta nya ID06.

   Varför är det så viktigt med ID06?

   - Detta för att vi i byggbranschen ska uppfattas som seriösa, trovärdiga och med respekt, men vi har mycket kvar innan vi är kompletta i branschen. Vi måste få till stånd mer av integrerade produktionsplaner så alla vet hur byggprocessen ska flyta mellan de olika yrkesgrupperna. Kunden ska känna sig trygg och veta när bygget är klart. Byggnads ska medverka fullt ut i det här arbetet och Skatteverkets roll ska vara kontrollerande.


   Vill du veta mer?
   Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-526740
   Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, 0709-255836
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Byggbranschen i samverkan: Hemlig kod överlämnas till Skatteverket i eftermiddag

   Under seminariet "Fixaren styr handel med svartarbete", som arrangeras i Almedalen av Byggbranschen i samverkan under tisdagseftermiddagen, överlämnas en viktig handling till Skatteverket.

   Det är Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni som personligen överlämnar den kod som gör att Skatteverket – efter regeringens beslut – ska kunna kontrollera de redovisningar som byggarbetare ska göra ute på byggarbetsplatserna. Skatteverkets representant på seminariet är Lars Osihn.

   Den högtidliga överlämningen sker med anledning av att Byggbranschen i samverkan nu inför ID06, ett obligatoriskt system för id− och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Koden ger Skatteverket möjlighet att se över alla redovisningar istället för att åka ut till alla arbetsplatser.

   − På det här sättet kan vi alla hjälpa till att följa spelreglerna i byggbranschen, säger Bo Antoni. Bo Antoni och Lars Osihn deltar i debatten under seminariet, som också kommer att presentera en rapport om den ekonomiska brottsligheten som tagits fram av Brottsförebyggande rådet (Brå). Andra debattörer är Hans Tilly och Leif GW Persson.

   Seminariet "Fixaren styr handel med svartarbete" går av stapeln kl 13−15 idag tisdag på Wisby Strand Congress &Event.

   Vill du veta mer?

   Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709−255836
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733−467571

  • 2007-07-10
   Byggbranschen i samverkan: "Vi vill uppnå nolltolerans till svartarbete"

   Det är dags för ministrarna Anders Borg och Mats Odell på Finansdepartementet att ta ett steg framåt för att skapa möjligheter för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för skattekontroll.

   Det menar två representanter för Byggbranschen i samverkan, Bo Antoni (Sveriges Byggindustrier) och Hans Tilly (Byggnads) i ett gemensamt brev till de bägge ministrarna.

   - Byggbranschen i samverkan tar avstånd från alla former av svartarbete inom byggsektorn. Vi vill förbättra konkurrensen och än tydligare fokusera på kvalitet och utveckling. Branschen ska uppfattas som attraktiv, seriös och kompetent, säger Hans Tilly.

   Branschen har nu infört ID06 (www.id06.se) som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen.

   På initiativ från Byggbranschen i samverkan, tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, har en policygrupp mot svartarbete tillsatts. Syftet med policygruppen är att bekämpa förekomsten av svartarbete inom byggbranschen.

   - Policygruppen arbetar både med opinionsbildning, för att förändra oönskade attityder till svarta byggtjänster, och konkreta åtgärder för att försvåra brottslighet och svartarbete inom byggbranschen. Vi vill uppnå nolltolerans till svartarbete, säger Bo Antoni.


   Vill du veta mer?
   Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709-255836
   Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-526740
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
   Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-10
   Fixaren styr handel med svartarbete i byggbranschen

   Fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden är individer som använder bolag för kriminell verksamhet inom byggbranschen. Det är alltså dessa centrala aktörer som begår brott genom organiserad handel med svartarbete. Om vi sätter fokus på de personerna, ja då minskar vi också svartarbetet.

   Det säger Lars Korsell, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet (Brå), som genomfört ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft. Det är sammanslutningen Byggbranschen i samverkan (byggarbetsgivarna och byggfacken) som tillsammans med Ekobrottsmyndigheten finansierat projektet.

   - Till skillnad från tidigare undersökningar har vi i detta forskningsprojekt haft en mer kriminologisk utgångspunkt. Vi har fokuserat mindre på de inblandade bolagen och mer på de individer som begår brotten, och hur dessa individer använder bolag som verktyg i den kriminella verksamheten. Det är alltså inte bolagen som agerar utan det är de personer som styr företagen som agerar. Genom analys av de kriminella personernas arbetssätt har ett antal roller identifierats; den kriminella entreprenören, fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden. De fyller alla avgörande funktioner i den organiserade handeln med arbetskraft, konstaterar Lars Korsell.

   - Byggbranschen i samverkan tar avstånd från alla former av svartarbete inom byggsektorn. Vi vill förbättra konkurrensen och än tydligare fokusera på kvalitet och utveckling. Oseriösa aktörer på alla nivåer och delar av branschen ska få svårt att agera, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

   Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

   - Från branschens sida inför vi ID06 som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen. Med ID06 skapas förutsättningar för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att i efterhand genomföra effektiv skattekontroll, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

   Fotnot: Brå-rapporten presenteras vid ett seminarium anordnat av Byggbranschen i samverkan i Almedalen på Gotland tisdagen den 10 juli kl 13.00-15.00, Wisby Strand Congress & Event.

   Vill du veta mer?
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
   Lars Korsell, enhetschef Brottsförebyggande rådet (Brå), 0704-193510
   Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-52 67 40
   Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, 0709-255836

  • 2007-07-09
   Nätverket SvenskByggnäring delar Mona Sahlins engagemang för yngres boende

   Nätverket Svensk Byggnäring tycker att det är väldigt positivt att Mona Sahlin i sitt tal i Almedalen idag tog upp problemet för yngre att hitta sin första bostad. Redan idag finns det stora problem och det kommer att bli värre framöver.

   - Vi har vid ett flertal tillfällen påkallat uppmärksamhet från både myndigheter och politiker gällande att antalet yngre på bostadsmarknaden kommer att öka markant inom några år.

   - Byggbranschen kommer att behöva öka sin kapacitet framöver för att kunna möta efterfrågan från det stora antalet yngre bostadskonsumenter som snart gör intåg på bostadsmarknaden. Det kommer att behövas mycket hjälp från landets kommuner, regeringen och myndigheter för att kunna öka byggandet.

   Det säger Leif G Gustafsson, vd i Trä- och Möbelindustriförbundet, och representant för Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer.

   Det kommer att bli fler yngre bostadskonsumenter framöver eftersom det mellan åren 1988 till 1995 föddes upp till 120 000 barn per år i jämförelse med ålderskullar på 90 000 barn mellan åren 1980 och 1987. Förra gången en sådan stor ålderskull gjorde intåg på bostadsmarknaden skapades miljonprogrammet utanför våra större städer.

   - Landets kommuner måste noga analysera vad dessa stora ålderskullar kommer att få för innebörd denna gång. Byggbranschen hjälper gärna till med detta, fortsätter Leif G Gustafsson.

   Investeringarna i byggbranschen behöver komma upp på samma nivå som resten av Europa för att klara av denna utmaning. I Europa investeras i genomsnitt 10 procent per capita inom byggsektorn mot 7 procent i Sverige.


   Vill du veta mer?
   Leif G Gustafsson, Vd Trä- och Möbelindustriförbundet, 0704-927320

  • 2007-07-09
   Nätverket Svensk Byggnäring: ”Vi vill gärna samarbeta med Vägverket”

   Under Almedalsveckan genomfördes samtal om framtidens infrastrukturbyggande med epresentanter från myndigheter, organisationer och politiker för att förklara varför väganslag alltid sjunker i landet i jämförelse med övriga Europa.

   Vägverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon var besviken och självkritisk till Vägverkets bristfälliga upphandlingsmetoder.

   - Inom Vägverket måste vi effektivisera upphandlingen av nya projekt för att klara framtidens infrastruktur på vägområdet. Stora entreprenader kräver nya infallsvinklar, inte minst med tanke på regeringens förslag om alternativa finansieringslösningar, säger Lena Erixon.

   Frågan om upphandling av entreprenader är alltid i fokus inom Nätverket Svensk Byggnäring. Det handlar om kompletta lösningar i en sund konkurrens. Idag sker allt oftare kortsiktiga beslut om infrastrukturanslagen inom regeringen och med det en ojämn arbetsmarknad under året.

   - Inom byggnäringen är vi beredda att snarast ta upp ett samtal med Vägverket i denna fråga för att finna de bästa lösningarna på upphandlingsfrågan. Vägverket och vi inom den privata sektorn har allt att vinna på ett konkret samarbete, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Byggbranschen i samverkan: ”Vi måste få kraft att motverka svartarbete”

   - Vi inom Byggbranschen i samverkan vill få personal som är på rätt arbetsplats med rätt anställningsvillkor, säger Leif Stridh, ordförande i Sveriges Byggindustrier, med anledning av den Brå-rapport som Byggbranschen i samverkan släpper under ett seminarium i Almedalen i morgon tisdag.

   Leif Stridh menar att lagstiftarna har frågan i sin hand och att det finns ett bra verktyg i närvaroredovisningssystemet ID06. Han menar att ”vi har väntat länge nog på att samhället ska angripa svartjobben i landet”.

   - Vi inom Byggbranschen i samverkan har nu tagit saken i egna händer för att skapa arbetsplatser med god arbetsmiljö. Lagstiftarna måste nu skapa förutsättningar för att ID06 ska få slagkraft i arbetet mot svartarbete. Och Skatteverket måste få ökade möjligheter till kontroll av vårt nya verktyg ID06 på byggarbetsplatserna i landet.


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Mats Odell i Tvekampen: ”Sänkning av skatter ska ske i ordnad form”

   Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell fick en lätt match i Tvekampen på Clarion Hotel Wisby i debatten ”Svartjobben – hot eller möjlighet?” Motståndaren kolumnisten Marie Söderqvist Tralau hade inte mycket att sätta emot.

   - Ett land med världens högsta skattetryck, som bygger sin välfärd på detta system, ska nu med en ny regering skapa nya möjligheter till sänkning av skatter - men i ordnad form. Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft. Men vi måste ge folk möjlighet att jobba vitt, sa Mats Odell.

   - Vi måste ha en etisk grund till skattesystemet som bidrar till att allmänheten vill betala skatt till skillnad från det skattesystem vi har haft som utmanat människors etik.

   - Skattekilarna som finns idag är förödande för moralen, trots detta finns det idag inga behov att införa rot-avdrag på en byggmarknad som är överhettad.

   Marie Söderqvist Tralau var dock en stark förespråkare för rot-avdraget, men kunde inte förstå varför inte ett sådant avdrag kan inrymmas i hushållsnära tjänster.

   - Det borde vara en självklarhet.


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
   Svensk Byggnäring, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Uppmuntrar kollektivavtalen till svartjobb?

   Nätverket Svensk Byggnäring - som består av femton byggrelaterade bransch- och arbetsgivarorganisationer - vill ha flexibla kollektivavtal som skapas utifrån företagarnas och medarbetarnas villkor. Företagen i byggsektorn uppfattar inte kollektivavtalen som ett stöd i verksamheten. De seriösa företagarna har till exempel gett upp försöket att få konsumentjobb. Svartjobbarna tar över. Det här är ett argument för att det är dags att reformera kollektivavtalen.

   Lyssna på debattören Stig-Björn Ljunggren, krönikören Marie Söderqvist Tralau och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården. Klockan 17.30-18.45. Nätverket Svensk Byggnäring arrangerar.

   Välkommen!


   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Är svartjobb verkligen ett problem?

   Kan man vara för svartjobb? Finns det fördelar med svartjobb? Klarar vi oss utan svartjobbare?

   Marie Söderqvist Tralau är krönikör och vill uppmuntra till köp av flera svarta tjänster. Hon konstaterar att Skatteverket slagit fast att väldigt många människor köper svarta tjänster och att det beskrivs som ett problem. "Men jag undrar om det verkligen är det. Jag tror snarare att det är räddningen för personer som jagas runt av en motorsågsliknande klocka. Problemet är inte att vi köper svarta tjänster. Det tror jag räddar många familjer från en stressrelaterad undergång. Problemet är att vi köper för lite och att de som köper måste pressas in i olagligheter. De flesta vill göra saker vitt och lagligt, men det är krångligt, dyrt och svårt att köpa tjänster till sitt hem vitt. Det går faktiskt att ändra på."

   Lyssna på debattören Stig-Björn Ljunggren, krönikören Marie Söderqvist Tralau och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården. Klockan 17.30-18.45. Nätverket Svensk Byggnäring arrangerar.

   Välkommen!   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Svartjobb – ett nödvändigt ont?

   Den svarta ekonomin omsätter 150 miljarder kronor per år. Vad gör regeringen för att stoppa svartjobben? Är det socialt accepterat att anlita svartarbetare? Går det att stoppa? Och vilka fördelar och risker finns med svartjobb?

   "Svartjobben är ett stort problem som bör angripas från flera håll. Det är ett långsiktigt arbete att ta bort stora skattekilar. Jag ser inget reformutrymme för ett rot-avdrag men jag tror att ett sådant avdrag kommer senare. Alla inser att det skulle ha en gynnsam effekt i fråga om att göra svarta jobb vita," sa kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i en intervju för en tid sedan. Har han ändrat den hållningen nu?

   Lyssna på debattören Stig-Björn Ljunggren, krönikören Marie Söderqvist Tralau och Mats Odell i Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården. Klockan 17.30-18.45. Nätverket Svensk Byggnäring arrangerar.

   Välkommen!   Vill du veta mer?
   Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-09
   Nätverket Svensk Byggnäring: Svartjobbarna tar över - dags att reformera kollektivavtalen

   - Visst tycker jag att man ska belöna de goda kollektivavtalen, men inom byggsektorn måste vi få mer flexibla avtal som skapas utifrån företagarnas och medarbetarnas villkor.

   - Visst tycker jag att man ska belöna de goda kollektivavtalen, men inom byggsektorn måste vi få mer flexibla avtal som skapas utifrån företagarnas och medarbetarnas villkor.

   Det säger Bo Antoni, representant för Nätverket Svensk Byggnäring, med anledning av Företagarnas rapport "Belöna de goda kollektivavtalen". Nätverket Svensk Byggnäring består av femton byggrelaterade bransch- och arbetsgivarorganisationer som alla har en något annorlunda bild av kollektivavtalen än den som kommer fram i Företagarnas rapport.

   - Företagen i vår sektor uppfattar inte i första hand kollektivavtalen som det stöd i verksamheten, som till exempel hotell- och restaurangbranschen anser att ett kollektivavtal är. 

   - I vår bransch har de seriösa företagarna till exempel gett upp försöket att få konsumentjobb. Svartjobbarna tar över. Det här är ett argument för att det är dags att reformera kollektivavtalen.

    

   Vill du veta mer? 

   Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, 0709-255836

   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan, 0733-467571 

  • 2007-07-08
   Brottsförebyggande rådet: Handel med svart arbetskraft kan likställas med narkotikahandel

   - Vill man ha bort svartarbetet från byggbranschen, då måste man använda tydlig
   brottsbekämpning. Det är ingen skillnad på svartarbete i byggbranschen och handel med
   narkotika.

   Det sa Lars Korsell, chef för sekretariatet för ekonomisk och organiserad brottslighet inom Brottsförebyggande rådet (Brå), då han minglade med Nätverket Svensk Byggnäring på söndagskvällen i Almedalen. Han fortsatte:

   - Byggbranschen måste förändra attityden till svartarbete. Idag straffas arbetsgivaren, men för att svartarbetet ska försvinna måste vi ner på individnivå. Brå ser svartarbete som vilken kriminell verksamhet som helst.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-08
   CUF:s förbundsordförande: Hyresregleringen är mycket osund

   Magnus Andersson, nybliven förbundsordförande i CUF, var med och minglade då Nätverket Svensk Byggnäring träffade politiker och andra beslutsfattare på söndagskvällen. Han recenserade inte Andreas Carlgrens tal i Almedalen, men står onekligen bakom satsningen på miljödriven ekonomisk utveckling.

   - Hyresregleringen är det mest osunda vi har i Sverige. Det finns inget som säger att fastighetsägarna bygger bra bara för att man har regler. Jag blir fullständigt upprörd över denna rädsla för fastighetsägare. Det finns för mycket regler!

   - Man borde också hitta ett bra incitament för att spara energi. Den tyska modellen med individuell värmemätning, där man alltså mäter per lägenhet, ser jag gärna att man skulle kunna applicera på svenska förhållanden.


   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-08
   Gotlands landshövding: Jag är oroad över utsläppen i Östersjön

   - Liksom miljöminister Andreas Carlgren är jag oroad för utvecklingen i Östersjön. Vi har så många okända utsläpp och vi har ingen aning om vad som kommer att ske framöver med till exempel fiskenäringen.

   Det sa Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, då hon i ett mingel samtalade med Nätverket Svensk Byggnäring på söndagskvällen efter Andreas Carlgrens tal i Almedalen. Hon fortsatte:

   - Tänk om man kunde förlägga ett Östersjöns forskningsinstitut till Gotland. I ett sådant "vatteninstitut" skulle vi kunna analysera olika utsläpp som kommer till på grund av stor turism och alla de båtar som kommer till Gotland. Inom Gotlands närområde finns ju också de baltiska länderna, så vi skulle kunna ha fortsatt mycket utbyte med dem. Visby skulle vara den bästa placeringsorten för ett sådant institut.

   Vill du veta mer?
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
   samverkan, 0733-467571

  • 2007-07-08
   Nätverket Svensk Byggnäring: Tack för den utsträckta handen, miljöministern!

   Miljöminister Andreas Carlgren berättade i sitt tal i Almedalen på Gotland att regeringen har för avsikt att spendera 40 miljoner kronor under resten av året som en inledning på den halvmiljardsatsning för bättre miljö i Östersjön som regeringen tidigare aviserat.

   - Vi bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Nätverket Svensk Byggnäring är glada om åtminstone en del av dessa pengar kan användas för att rusta upp de 400.000 enskilda avlopp som finns i Sverige, säger Ulf Andersson, vice vd i Maskinentreprenörerna.

   - Gammal teknik gör att många av de svenska avloppen förorenar vattendragen och därmed
   också Östersjön.

   Branschorganisationen Maskinentreprenörerna har sedan två år arbetat med det här problemet och påtalat problematiken för den förra socialdemokratiska regeringen. Man har också informerat maskinentreprenörer runt om i Sverige om hur man kan göra avloppen bättre. Dessutom har man involverat kommuner, landsting och Naturvårdsverket.

   - Det gäller också att utbilda konsumenterna, det vill säga köparna av tjänsterna. Och jag hoppas verkligen att de 40 miljonerna kan komma oss till del för de miljöförbättrande åtgärder som vi så väl behöver.


   Vill du veta mer?
   Ulf Andersson, vice vd Maskinentreprenörerna, 0706-49 91 75.
   Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
   i samverkan, 0733-46 75 71.

  • 2007-03-30
   Krafttag för hederligt arbete på ScandBuild

   ScandBuild-mässan går av stapeln den 17-19 april på Bella Center i Köpenhamn. ScandBuild – som ersätter Sydbygg-mässan – invigs kl 10.30 av danske ministern Bendt Bendtsen och svenske ministern Mats Odell, båda med ansvar för bostadsbyggandet i respektive land.

   Klockan 11.00 hälsas du välkommen till seminariet ”Krafttag för hederligt arbete” som arrangeras av Byggbranschen i samverkan. Representanter från Skanska, Byggnads, Dipart, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Sveriges Byggindustrier tar upp goda exempel på hur svarta jobb ska bli vita i Sverige. Program

   Efter seminariet serveras en enkel lunch samtidigt som du får möjlighet att samtala med de medverkande.

   Anmäl ditt deltagande till Gisela Högberg, informationschef på Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 24 eller 070-858 24 44 eller via e-post gisela.hogberg@bygg.org.

   Programmet för hela mässan finns att läsa här:
   http://www.scandbuild.com/svensk/program/programoversikt_se.htm

 • 2006
  • 2006-11-23
   Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen

   Varför drabbas bygg- och anläggningsbranschen av svartarbete? Vilka strukturella faktorer gör att denna bransch är särskilt sårbar? Svaren på bland annat dessa frågor är betydelsefulla i arbetet mot oseriös verksamhet inom branschen. Sju arbetsgivarorganisationer och fyra fackförbund inom byggbranschen finansierar nu tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande Rådet, Brå, en undersökning av svartarbetet i byggbranschen. En delrapport presenteras tisdagen den 10 juli under Almedalsveckan i Visby. 

   Skatteverket uppskattar att det totala skattebortfallet är 100 miljarder kronor, varav svartarbetet beräknas stå för 60 miljarder. Skattebortfallet i byggsektorn är mellan 10 och 20 miljarder.

   -  Syftet med undersökningen är att på det avgränsade området organiserad ekonomisk brottslighet få ett kunskapsunderlag för åtgärder mot denna brottslighet, berättar Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   -  Byggbranschen brottas med olika utmaningar, varav kampen mot svartarbete och organiserad brottslighet är ett par av de mest betydelsefulla. Att bekämpa svartarbete är mycket viktigt, inte minst för att skapa sundare marknadsvillkor framöver och för att attrahera unga byggnadsarbetare att jobba i byggbranschen, tillägger Kristina Mårtensson, utredare på Byggnads.  

   -   Forskningsläget i Sverige kring denna typ av brottslighet är bristfälligt. Ett område som är dåligt belyst är de mest avancerade brottsuppläggen, som också har kopplingar till annan kriminalitet och som finns i gränslandet mot den seriösa verksamheten. Undersökningen som vi på Brå nu genomför kommer att skapa ett kunskapsunderlag för vidare arbete. Detta innefattar att på olika nivåer verka för och vidta förebyggande och brottsbekämpande åtgärder som minskar förekomsten av svartarbete, avslutar Lars Korsell, projektledare Brå.

   För kompletterande information, ring Björn Wellhagen, 0708-99 58 65, Kristina Mårtensson,  070-315 26 92, eller Lars Korsell, 08-401 87 11. 

  • 2006-10-10
   Svenskarna vill helst ha ett ROT-avdrag

   Regeringen vill införa ett avdrag för hushållstjänster - ett s.k. RUT-avdrag* - vilket i sig är positivt. Konsumenterna vill dock hellre ha ett avdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdrag), säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Synovate Temo har gjort en undersökning bland allmänheten som tydligt visar att man är mer intresserad av ROT-tjänster än av RUT-tjänster.

   Hela 87 procent av befolkningen vill ha hjälp i hemmet. Hos gruppen mellan 30 och 44 år där en stor andel barnfamiljer finns, vill hela 92 procent ha hjälp hemma. 56 procent av alla tillfrågade uppgav att de skulle välja ROT-arbeten medan 31 procent skulle föredra RUT-arbeten. Nästan dubbelt så många väljer alltså hjälp med olika byggnadsarbeten framför städ-, tvätt- och barnpassningsarbeten.

   Alliansens och oppositionens sympatisörer skiljer sig inte åt vad gäller valet mellan ROT- eller RUTarbeten. Däremot skulle fler av alliansens sympatisörer (36 procent) lägga pengar på städ- och tvättjänster än oppositionens sympatisörer (28 procent). 

   - Undersökningen pekar på en viktig skillnad mellan svenskarnas reella behov och regeringens politiska avsikt, fortsätter Björn Wellhagen.  Regeringen diskuterar avdrag för städ- och tvättjänster medan befolkningen anser sig behöva mer avlastning med renovering och ombyggnad. 

   - Resultaten i undersökningen stöds av tidigare erfarenheter från Finland. Det avdrag för hushållsnära tjänster som finns där sedan några år visar att det är mest byggtjänster som utnyttjas. Om vi gör som i Finland, och låter människor själva välja vilken typ av tjänster de önskar hjälp med, kommer regeringen att lyckas bättre i sitt strävan att skapa nya jobb och att underlätta vardagspusslet. Dessutom kommer ännu fler svarta jobb att bli vita, avslutar Björn Wellhagen. 

   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen Projektledare för Byggbranschen i samverkan, BBIS

   bjorn.wellhagen@bygg.org Tel 08-698 58 65

   www.byggbranschenisamverkan.se

    

   * rengöring, underhåll och tvätt 

  • 2006-09-15
   Byggbranschen i samverkan uppvaktar finansministern: ”Bekämpa svartjobben med ett höjt och permanent ROT-avdrag!”

   Byggbranschen i samverkan överlämnade idag, den 15 september, ett upprop med närmare 6 000 namnunderskrifter till finansministern. I uppropet kräver undertecknarna ett höjt och permanent ROT-avdrag för att bekämpa svartarbetet i hushållssektorn.

   – Ett ROT-avdrag kostar inte ett öre för statskassan, utan har bara positiva effekter, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Svartarbetet i byggsektorn är ett problem. Speciellt allvarlig är situationen i hushållssektorn. Här har det gått så långt att de seriösa hantverkarna och byggföretagen i många fall inte ens anser det lönt att konkurrera med svartjobbarna. En hel sektor hotar att försvinna.

   – Detta är självklart ett mycket allvarligt problem för byggföretagen och deras anställda, men det är också ett hot mot hela samhällsekonomin, konstaterar Björn Wellhagen.

   Svartarbete har bland annat följande konsekvenser:

   ƒ De arbetstagare som arbetar svart blir oförsäkrade och hamnar utanför välfärdssystemet ƒ Svartarbete ger mindre skatteintäkter för statskassan ƒ Svartarbete leder till att seriösa företag får allt svårare att överleva när en viktig
   delmarknad faller bort ƒ Skattemoralen urholkas, och det blir allt mer legitimt att handla svart

   Svartjobben måste därför bekämpas på alla plan. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är ett effektivt sätt att skapa fler vita jobb inom byggsektorn. Vita jobb innebär att arbetstagarna innefattas av välfärdssystemet. Fler byggföretag kan konkurrera om arbetena. Utredningar kring effekterna av de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993 visar att statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter är mer än tre gånger så stora som kostnaden för själva skattereduktionen.

   – Nio av tio hushåll skulle köpa hantverksarbeten vitt om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Såväl arbetstagarna, byggbranschen, enskilda som staten blir vinnare med förslaget. Byggbranschen i samverkan vill därför ha ett höjt och permanent ROT-avdrag, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 08-698 58 65 eller 0708-99 58 65.

  • 2006-07-04
   Ungdomspolitiker vill satsa på mer marknad och mindre politik

   - Om jag var statsminister skulle jag satsa på att minska det politiska inflytandet över byggandet, och också sänka skatterna. Det sa Fredrick Federley, CUF, i en debatt i Almedalen då företrädare för samhällsbyggnadssektorn drabbade samman med fyra ungdomspolitiker.

   Han fick medhåll av Ella Bohlin, KDU:
   -Kommer jag till makten så kommer jag att verka för en förenklad plan- och byggprocess.

   Seminariet "Vi bygger hållbar tillväxt - en ny politik för byggande" tog annars fasta på globalisering, samverkan och industrialisering. Kort sagt, förnyelse inom byggandet.

   -Nytänkandet inom samhällsbyggnadssektorn har börjat. Företagen inom sektorn jobbar intensivt, men motsvarande förändring ser vi dessvärre inte inom politiken, säger Lars Jagrén, ekonom och författare till rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt".

   Studien sammanfattar samhällsbyggnadssektorns betydelse för ekonomin, och slår bland annat fast att 100 000 nya jobb kan skapas. Detta under förutsättning att bygginvesteringarna ökar till samma nivå som EU-genomsnittet.

   - Men vi får inte fastna i en diskussion enbart kring bostäder - det är viktigt att debatten gäller hela infrastrukturen, slutar Lars Jagrén.

   Rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt" kan hämtas på www.byggbranschenisamverkan.se.


   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta gärna:
   Lars Jagrén, Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
   Mats Björs, Betongvaruindustrin, 0708-874357
   Peter Olofsson, presschef Byggbranschen i samverkan, 0733-46 75 71

  • 2006-07-04
   Ny politik för samhällsbyggnadssektorn ger 100 000 nya jobb

   Det behövs en ny politik för byggande - först då skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60 000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40 000 nya jobb i andra sektorer.

   Det konstaterar tolv företrädare för samhällsbyggnadssektorn som på tisdagen vid ett seminarium i Almedalen i Visby presenterade rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt".

   - Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt, säger Lars Jagrén, författare till rapporten och chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

   - Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

   De tolv organisationerna menar att ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

   För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

   Lars Jagrén, Sveriges Byggindustrier, mobil 0708-335868
   Mats Björs, Betongvaruindustrin, mobil 0708-874357

  • 2006-07-03
   Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – inför närvaroredovisning på byggarbetsplatser

   Svartarbetet är ett samhällsproblem som kostar miljardbelopp varje år. För att komma till rätta med oseriösa företag och svartarbete i kommunala sektorn krävs både handfasta åtgärder och lagändringar, det visar en undersökning som Industrifakta presenterar på Byggbranschen i samverkans seminarium i Almedalen under måndagen.

   Studien, som presenteras på Skanskas byggarbetsplats Wisby Strand, pekar ut tre åtgärder som skulle försvåra för oseriösa företag;

   • effektiv identifiering av alla personer på byggarbetsplatser,
   • sänkta skatter för att göra svartarbete mindre lönsamt,
   • ökad samverkan mellan byggbranschens aktörer, beställare och myndigheter.

   Under debatten slog Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier (BI), fast att det krävs många olika handfasta åtgärder och att ansvaret för att stoppa svartjobben vilar på flera aktörer.

   – Svartarbete skapar en osund konkurrens som missgynnar seriösa företag. Vi i branschen är förstås angelägna att göra vad vi kan och inför därför ett system med närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, kallat ID06. Vidare verkar vi för att regler, till exempel ROT-avdrag, skapas som uppmuntrar till vita arbeten, säger Bo Antoni.

   I Norge drivs sedan fyra år ett samarbete mellan byggbranschen, fackföreningen och olika myndigheter. Insatserna riktar främst in sig på att förändra inställningen till svartarbete, finna nya samarbetsformer, förbättra kontrollrutiner och kontraktsförhållanden samt att se över regelverk.

   – Det ska bli lättare att vara seriös och svårare att vara oseriös, var mottot när vi startade projektet. uppmärksamheten kring frågan har ökat, och det har blivit svårare för oseriösa företag att agera, säger Sverre A Larssen, administrativ direktör vid Byggenaeringens Landsforening i Norge.

   Byggentreprenörer, elektriker, vvs-montörer, målare, plåtslagare, maskinentreprenörer och glasmästare - alla är vi med och påverkar den svenska infrastrukturen. Byggbranschen i samverkan representerar sju bransch- och arbetsgivarorganisationer som företräder 12.300 svenska företag med 129.000 anställda.

   Sverre A Larssen framhåller vidare att långsiktighet och samordnade insatser är en förutsättning för att få bukt med oseriös verksamhet.

   – Vi har inlett ett erfarenhetsutbyte med Norge och kommer därigenom att sporra och inspirera varandra framledes. Detta är en viktig pusselbit i vårt arbete att förbättra branschens anseende, för att kunna attrahera framtida medarbetare och fortsätta utvecklas, avslutar Bo Antoni.


   För mer ytterligare information kontakta:

   Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, tel 0709-25 58 36
   Sverre A Larssen, adm dir Byggenaeringens Landsforening i Norge, tel +47 91 70 24 53
   Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel 0708-99 58 65

  • 2006-06-21
   Välkommen till byggsektorns 5 seminarier i Visby 3-7 juli!

   Vi är 18 organisationer som tillsammans inbjuder till 5 olika seminarier under Almedalsveckan den 3-7 juli, se bifogad pdf.

   3 juli 11.00 – 13.00 Lunchseminarium: För ett friskare arbetsliv
   3 juli 14.30 – 16.30 Seminarium: En vit byggbransch – nolltolerens mot svartarbete
   4 juli 09.00 – 11.00 Seminarium: Vem ska bygga Sverige?
   4 juli 13.00 – 14.30 Seminarium: Vi bygger en hållbar tillväxt – en ny politik för byggande
   6 juli 11.00 – 13.00 Lunchseminarium: Vad väntar vi på? ROT+RUT=JOBB

   Träffa oss även hela veckan på Donners Plats då vi bl a samlar namnunderskrifter för ett höjt och permanent ROT-avdrag!

   För ytterligare information, kontakta gärna Gisela Högberg, projektkoordinator, 0708-58 24 44, eller Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-46 75 71.

  • 2006-04-03
   E-posta politiker om ROT+RUT=jobb

   Idag öppnas möjligheten att via e-post försöka övertyga politiker om behovet av att införa ett permanent ROT- och RUT-avdrag.

   Det är Almega och Byggbranschen i samverkan som i samarbete med Argumentera.se, under tiden april till och med juni, vill underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument.

   - På webbplatsen argumentera.se får nu alla de människor som tror att ett permanent införande av ett ROT- och RUT-avdrag skulle vara bra, möjlighet att själva, enkelt och direkt, påverka våra beslutsfattare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

   - Vi har haft tillfälliga ROT-avdrag under tre perioder sedan 1993 och erfarenheterna har varit mycket positiva, arbeten för flera miljarder årligen har blivit vita genom ROT-avdragen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   - Det är märkligt att vi i Sverige diskuterar detta år efter år samtidigt som flera andra länder i EU redan infört skatteavdrag med mycket gott resultat och dessutom satsar stort på att öka den hushållsnära tjänstesektorn för bättre livskvalitet och nya jobb, säger Ulf Lindberg.

   Nya vägar måste prövas för att ge människor möjlighet till arbete och försörjning. Det sker idag ett reformarbete runt om i Europa, där bland annat Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och Belgien satsar på olika skattelättnader för att stödja en tjänsteutveckling riktade mot de privata hushållen. 

   Undersökning på undersökning visar att människor går på knäna för att få vardagens bestyr att gå ihop. Det är barnen, äktenskapen våra nära och kära som får ta smällen när tiden inte räcker till. Vi har ett Sverige där många känner sig otillräckliga och välfärden känns långt borta, trots att de flesta har det materiellt bra ställt.

   Almega och Byggbranschen i samverkan har ett förslag som skapar möjligheter till varaktiga förbättringar på arbetsmarknaden. Återinför ett höjt och permanent ROT-avdrag och kalla det ROT/RUT-avdrag. Det ska gälla för såväl byggtjänster som rengöring, tvätt och andra hushållsnära tjänster. Det skulle leda till jobb i företag som skulle kunna växa på en marknad där det redan idag finns en stor efterfrågan.

   För mer information:

   Argumentera.se Håkan Tenelius ansvarig utgivare mobil. 070-591 00 56

   http://www.argumentera.se

   Almega www.almega.se/press

   Ulf Lindberg näringspolitisk chef tel. 08-762 69 51

   mobil. 070-345 69 51

   Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59

   mobil. 070-345 68 59

   Byggbranschen i samverkan www.byggbranschenisamverkan.se

   Björn Wellhagen

   Projektledare 

   Tel. 08-698 58 65

   Mobil. 0708-99 58 65

    

   Gisela Högberg

   Informationschef Sveriges Bygginsustrier tel. 08-698 58 24

   mobil. 0708-58 24 44

   Argumentera.se är en politisk och religiös fristående webbplats. Syftet med Argumentera.se är att underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument. Argumentera.se finansieras via sponsorer.

   Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

   Byggbranschen i samverkan är en grupp av sju bransch- och arbetsgivarorganisationer som tillsammans representerar 12 000 företag med 130 000 anställda. I gruppen ingår Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVSInstallatörerna. 

  • 2006-01-24
   Så blir svarta jobb vita

   Högt skattetryck och svartarbete utgör några av de största problemen för byggbranschen. De sju arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan anser att det nya ID- och registreringsprojektet samt ett permanent ROT-avdrag kommer att minska problemen med svart arbetskraft.

   – ID- och registreringsprojektet pågår inom Byggbranschen i samverkan, vilket innebär att arbetet nu bedrivs i ett betydligt större forum än tidigare, säger Arne Jacobsson, VD för Målaremästarna.

   Obligatorisk legitimation och närvaroregistrering på byggarbetsplatser tillhör de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med svartjobbsproblematiken.

   För att ID- och registreringssystemet ska kunna fungera i förhållande till underentreprenörerna tas nu systemet upp i ett nytt standardavtal. Närvaroredovisningssystemet hjälper i första hand till att motverka svartarbete på större arbetsplatser. Det ger även möjligheter för myndigheter att i efterhand granska byggarbetsplatser.

   – Vi vill att byggherrarna ska ta ett större ansvar, vilket de kan göra i samband med nya ID- och registreringsregler, fortsätter Arne Jacobsson. Samma regler gäller för alla som finns på arbetsplatsen, både entreprenörer och leverantörer. Förutom att vi på ett effektivt sätt kan motverka svartarbete finns även en viktig säkerhetsaspekt; man vet säkert vilka personer som befunnit sig på arbetsplatsen ifall någonting, exempelvis en olycka, inträffar.

   För att kunna genomföra legitimationsplikt och registrering på arbetsplatser rent praktiskt och föra ut systemet på marknaden, tas nu olika tekniska lösningar fram. Där spelar givetvis lagstiftningen in, exempelvis när det gäller elektronisk registrering.

   Krav på legitimationsplikt och närvaroregistrering innebär bland annat följande:

   • Alla på arbetsplatsen ska ha med sig körkort eller annat ID-kort och bära synlig namnbricka. 
   • Uppdragstagaren ska skriftligen föranmäla de anställda som har rätt att befinna sig på arbetsplatsen. 
   • General- eller totalentreprenören måste föra en närvaroförteckning. 
   • Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar namnbricka eller legitimation.  
   • Närvaroförteckningen sparas i två år efter entreprenadtidens utgång och görs tillgänglig för myndighets granskning. 
   • Vitessanktion, 500 kr per gång och anställd, får den som inte bär namnbricka eller saknar legitimation. 
   • Entreprenören är skyldig att ta in bestämmelsen i avtal med underentreprenörer. 

   Också ROT-avdraget är ett effektivt sätt att motverka svartarbete inom byggsektorn. Byggbranschen i samverkan har tidigare visat att ROT-avdragen ger en vinst för alla aktörer – stat, arbetsgivare, arbetstagare och konsument. Det handlar om en överföring av ungefär två miljarder kronor om året till den vita arbetsmarknaden. Detta innebär ökade intäkter på 850 miljoner kronor per år för staten. Denna intäktsökning räcker exempelvis till 9 500 höftledsoperationer, 2 100 lärare, förbättring av 21 mil väg eller 2 800 anställda inom hemtjänsten.

   – ROT-avdraget är ett effektivt sätt att göra svarta jobb vita. Vita jobb är en vinst för hela samhället, bl.a. innebär det högre intäkter till staten. Vita jobb genererar på så vis möjlighet att exempelvis förbättra den offentliga servicen. Detta är en positiv effekt som inte nog kan betonas i debatten, säger Björn Wellhagen, projektansvarig  Byggbranschen i samverkan.

   Byggbranschen i samverkan ser de svartarbeten som uppdagas i branschen som mycket illavarslande och tar med det bestämdaste avstånd från dem. Det är väsentligt att attityden till svartarbete förändras i samhället på olika håll. ROT-avdraget är en morot till attitydförändring hos främst hushållen. Ett permanent och höjt ROT-avdrag skapar möjligheter för konsumenter att få råd att köpa byggtjänster utan att bryta mot lagen. 

   – Byggbranschen i samverkan vill visa på möjligheterna och fördelarna med ett höjt och permanent ROTavdrag. Det är ett effektivt sätt att motverka svartarbete, samtidigt som det ger tryggare anställningsförhållanden, rättvisare konkurrensvillkor och ökade inkomster för staten. Byggbranschen i samverkan kommer under Nordbygg att ha ett upprop i frågan i form av en namninsamling, som sedan överlämnas till finansminister Pär Nuder. Vi hoppas att merparten av de förväntade 60 000 besökarna till mässan kommer att skriva på uppropet för ROT-avdraget, säger Björn Wellhagen.

   – Förslagen om ROT-avdrag och registreringsrutiner är bra åtgärder för att intensifiera bekämpningen av den svarta arbetsmarknaden, säger Jens Hoffmann, VD för stockholmsföretaget Dipart AB. Styrkan i förslaget är att det arbetats fram i samförstånd med samtliga stora aktörer i byggbranschen.

   Förhoppningsvis kommer det framtida arbetet att leda till ett utökat beställaransvar och att myndigheterna får möjlighet att göra oannonserade arbetsplatskontroller, på samma sätt som man framgångsrikt gör inom restaurangnäringen.

   – Vi i Byggnads har alltid tyckt att det har varit bra med ROT-avdrag, men tidigare har det varit utifrån sysselsättningsaspekter, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. Men nu ser vi ett nytt behov, nämligen att få ordning och reda i byggbranschen och att göra svarta jobb vita. Det som vi tycker är viktigt är att kollektivavtalen ska gälla och efterlevas. Ett sätt att få ordning och reda är att registrera vilka som finns på våra byggarbetsplatser.

   För ytterligare information ring

   Arne Jacobsson, Målaremästarna, 0705-80 80 80

   Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, 0708-99 58 65

   Jens Hoffmann, Dipart AB, 0707-32 22 32 Hans Tilly, Byggnads, 0708-99 58 65 

 • 2005
  • 2005-09-28
   Ny analys av ROT-avdragens effekter stärker ”Byggbranschen i samverkan”: Permanenta och höj ROT-avdraget!

   ROT-avdrag är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten. Under de tre ROT-avdragsperioderna från 1993 och framåt har hittills svarta arbeten för omkring två miljarder kronor per år omvandlats till vita. Det framgår av en ny analys av ROT-avdragens effekter, som Industrifakta har gjort på uppdrag av ”Byggbranschen i samverkan”. De två miljarderna kan jämföras med en total svart hushållsmarknad på ca 4,7 miljarder kronor enbart under 2004.

   - ROT-avdragen har endast tillåtit upp till max 30 procents skatteavdrag för inköpta arbeten och i flera fall haft snäva tidsbegränsningar. Att effekterna ändå har blivit omfattande bekräftar en annan aktuell studie. Studien visar att hushållen är starkt motiverade att utnyttja denna typ av stöd och att 60 procent inte kan tänka sig att köpa svarta arbeten, säger Arne Jacobsson, vd för Målaremästarna.

   Totalt har statens intäkter från moms och avgifter i samband med ROT-avdragen varit ca 3,5 gånger större än kostnaderna för beviljade skattereduktioner. De samlade inköpen av byggnads- och hantverksarbeten i samband med de tre ROT-avdragen motsvarar ca 83.000 årsarbeten. Detta pekar på att även sysselsättningen har påverkats positivt. De allra största effekterna hittills uppnåddes 2004 med inköpta tjänster till ett värde av ca 5,5 miljarder kronor enbart inom konsumentsektorn.

   - Detta indikerar att hushållen har blivit mer benägna än tidigare att dra nytta av ROT-avdrag och att detta därmed är ett effektivt instrument för staten för att motverka svarta arbeten. Med en högre avdragsgräns, som t ex den i Finland tillämpade på 50 procent, och med ett permanent ROT-avdrag bör dessutom de positiva effekterna öka ytterligare, avslutar Arne Jacobsson .

   För ytterligare information, kontakta Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80 eller Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, 0708-99 58 65.

  • 2005-07-07
   11.000 nya jobb i Finland - har Sverige råd att säga nej till ROT-avdraget?

   - Det finska hushållsavdraget är inget trollspö, men det är en fungerande modell för att komma tillrätta med svartjobbsproblematiken, menar Ulla-Maj Wideroos, vice finansminister i Finland.

   - Utan hushållsavdraget skulle den svarta marknaden i Finland vara 2.000 årsarbeten större än idag. I augusti tar vi nästa steg och dubblerar avdraget för hushållen i Finland.

   I Sverige har ROT-avdraget fram till maj 2004 kostat staten 600 miljoner kronor. En undersökning utförd av analysföretaget Industrifakta visar att staten har en intäkt på 3,2 miljarder kronor för moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter.

   - Detta är alltså en lönsam affär för staten, konstaterar Roine Kristianson, vd i VVS-Installatörerna. Svarta jobb har blivit vita, och statskassan har fått in minst en miljard som annars skulle ha gått till olaglig verksamhet.

   Undersökningen visar att nära fyra av tio hushåll idag kan tänka sig att köpa hantverkstjänster svart. Med ett ROT-avdrag kan nio av tio tänka sig att köpa vita tjänster i framtiden. Denna typ av skatteavdrag bidrar alltså sannolikt även till en attitydförändring i samhället.

   - Mer arbete, mer pengar till statskassan och en attitydförändring till att köpa svarta tjänster; har vi verkligen råd att säga nej till ROT-avdraget? undrar Arne Jacobsson, vd i Målaremästarna.

   Deltagare i Almedalsdebatten om att vända byggsektorns svarta jobb till vita arbetstillfällen:

   Ulla-Maj Wideroos, vice finansminister Finland; Agnetha Gille, (s) ledamot i finansutskottet; Hans Tilly, ordförande Byggnads; Roine Kristianson, vd VVS-Installatörerna; Arne Jacobsson, vd Målaremästarna; Rolf Persson, vd Industrifakta.

   Läs rapporten "Kan svarta jobb bli vita?" på Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org.

   För ytterligare information, kontakta Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80 eller Gisela Högberg, informationschef Sveriges Byggindustrier, 0708-58 24 44.

  • 2005-07-04
   Varför låter vi Sverige förfalla?

   Miljonprogrammets bostäder, skolor, vägar och ledningar börjar bli så gamla att större renoveringar är helt nödvändiga. Det låga underhållet leder också till lägre tillväxt och sämre miljö. För att klara av denna ”tickande underhållsbomb” behöver vi satsa dubbelt så mycket på underhåll och ombyggnader som idag, fastslår Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier (BI).

   – Vårt boende svarar för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. För att minska utsläppen och förbättra miljön är det därför viktigt med underhåll, modernisering och energieffektivisering, fortsätter Bo Antoni.

   I direkt anslutning till Sveriges bostäder finns åldriga vatten- och avloppssystem. Den tekniska livslängden för över en miljon badrum är redan passerad eller närmar sig slutet. Drygt 1,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus behöver rusta upp sina elanläggningar. Detta är några exempel på konsekvenserna av det eftersatta underhållet som ”Byggbranschen i samverkan” presenterade på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby idag.

   – Bristande underhåll skapar lidande, sjukdomar och andra typer av svårigheter som drabbar oss alla. Upp till 800 personer insjuknar årligen i legionärssjukan. Av dessa dör var tionde helt i onödan på grund av dåligt underhåll, konstaterar Bo Antoni.

   ”Byggbranschen i samverkan” förordar därför att

   • ett permanent ROT-avdrag införs,
   • kommunerna sätter tydliga mål för underhållet,
   • bruksvärdessystemet förändras,
   • alternativa finansieringsformer för investeringar i infrastruktur prövas,
   • investeringar och löpande utgifter skiljs åt i offentliga budgetar.

   – Problemet med det eftersatta underhållet kan beskrivas som en ”tickande bomb” och kostnaderna ökar ju längre vi väntar, avslutar Bo Antoni.

   Läs sammanställningen "Eftersatt underhåll - en tickande bomb" på Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org eller på någon av de övriga organisationernas hemsidor, se nedan.

   För ytterligare information, kontakta Bo Antoni, tfn 0709-25 58 36.

  • 2005-06-28
   En miljard extra till staten när ROT-avdraget gjorde svarta jobb vita

   Nära fyra av tio hushåll kan tänka sig att köpa hantverkstjänster svart. Det innebär att statskassan går miste om miljarder kronor varje år. Det statsfinansierade ROT-avdraget har hittills kostat staten 600 miljoner kronor. Men avdraget har redan genererat 3,2 miljarder i intäkter i form av arbetsgivaravgifter, moms och löneskatter.

   – Medan regeringen ser ett tillfälligt ROT-avdrag som en konjunkturbefrämjande åtgärd så kan vi konstatera att ett sådant avdrag även ger effekt på svartarbetet i hushållssektorn, säger Arne Jacobsson, VD i Målaremästarna.

   – En miljard svarta kronor har blivit vita med hjälp av ROT-avdraget, fortsätter Arne Jacobsson.

   En ny studie som tagits fram av "Byggbranschen i samverkan" visar att svartjobb i hushållssektorn är ett mycket allvarligt problem för hantverksföretagen och deras anställda, men det är också ett hot mot hela samhällsekonomin. Det ger mindre skatteintäkter för staten, och seriösa företag får allt svårare att överleva.

   Skattemoralen har urholkats och det har blivit legitimt att handla svart. Byggbranschen menar att svartjobben måste bekämpas på alla plan. Studien visar att nio av tio hushåll kan tänka sig att köpa hantverkstjänster vitt med ett ROT-avdrag. ROT-avdraget är därför ett effektivt sätt att göra svarta tjänster vita.

   – Ett permanent ROT-avdrag med högre skattereduktion på arbetsinsatsen är inte bara gynnsamt för samhällsekonomin. Ett förbättrat avdrag ger människor ett bättre boende och fler arbetstillfällen till byggbranschen, avslutar Arne Jacobsson.


   För ytterligare information kontakta
   Arne Jacobsson, VD i Målaremästarna, 08-453 90 15, 0705-80 80 80